Glyph

Održan sastanak Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji u okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi”

19.03.2018.

U prostorijama Centra za prava deteta je održan sastanak Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji. Na sastanku se diskutovalo o predstojećim planovima, kao i realizovanim aktivnostima Koalicije u prvom kvartalu 2018. godine. Napravljen je kratak osvrt na izrađen i poslat prilog Koalicije Lanzarot Komitetu u drugoj rundi tematskog monitoringa u vezi sa primenom Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja.

Na sastanku su učestvovali predstavnici članica Koalicije: Beogradskog centra za ljudska prava, Užičkog Centra za prava deteta, ASTRE, Centra za socijalnu politiku i Centra za prava deteta. Predstavnice Centra za prava deteta upoznale su članice Koalicije sa svojim planom reagovanja u vanrednim situacijama razvijenim uz podršku organizacije Save the Children. Članice Koalicije složile su se da je potrebno izraditi zajednički plan reagovanja Koalicije u vanrednim situacijama i dogovorile se da ga u predstojećem periodu zajednički pripreme.

Takođe, dogovorene su aktivnosti usmerene na zagovaranje za uvođenje eksplicitne zabrane telesnog kažnjavanja dece. Razgovarano je i o prilikama za  promociju publikovanog zajedničkog zagovarčkog dokumenta tokom 2017. godine, a u cilju zagovaranja primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija upućenih Republici Srbiji u februaru 2017. godine.

Navedene aktivnosti Koalicije sprovode se u okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi” koji Centar za prava deteta realizuje u partnerstvu sa Save the Children International, a koji finansira Vlada Švedske. Ciljevi projekta usmereni su na unapređenje sistema zaštite dece kao i struktura i mehanizama za praćenje i primenu prava deteta uključujući i participaciju dece u ovim procesima.