Glyph

Održan sastanak praktičara iz Novog Sada, Subotice i Sremske Mitrovice „Pozitivno roditeljstvo i zaštita dece u visokokonfliktnim razvodima“

11.06.2021.

Centar za prava deteta (CPD) održao je peti u nizu sastanaka praktičara na temu pozitivnog roditeljstva i zaštite dece u visokokonfliktnim razvodima, na kom su učestvovali predstavnici (21) centara za socijalni rad, Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsman, Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, nevladinih organizacija, profesionalaca u oblasti pozitivnog roditeljstva i zaštitite dece iz Novog Sada, Subotice i Sremske Mitrovice.

U uvodnom izlaganju, Jasmina Miković, direktorka CPD-a,  se najpre osvrnula na dosadašnja projektna postignuća i prisutnima predstavila alate koji su razvijeni u okviru projekta, a koji mogu koristiti stručnjacima u radu sa porodicama i decom. Nakon toga, Jasmina je prisutne podsetila na aktuelni rad na izmenama i dopunama Porodičnog zakona kojima se, pored ostalog, predviđa uvođenje eksplicitne zabrane telesnog kažnjavanja dece i u porodičnom okruženju. Pozvala je prisutne da tokom sastanka podele svoja iskustva u radu sa roditeljima, imajuću u vidu oprečne reakcije u javnosti povodom uvođenja zabrane telesnog kažnjavanja dece u porodičnom okruženju. Takođe je ukazala na podatke Republičkog zavoda za statistiku za period od 2017-2019. godine, koji  pokazuju porast broja razvoda posebno kod porodica sa decom, kao i da je taj broj nešto manji tokom 2020. godine, što se što se može dovesti u vezu sa epidemiološkim merama koje su bile na snazi usled pandemije KOVID-19. Zabrinjavajuće je i da se evidencija o broju porodica u kojima su rođena deca, a roditelji nisu formalno stupili u brak, ne vodi, tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi koliko dece prolazi kroz situaciju razdvajanja roditelja. Nakon toga, Jelena Petrović, projektna menadžerka u CPD-u, predstavila je prisutnima rezultate istraživanja „Mapiranje programa i usluga pozitivnog roditeljstva u Srbiji“.  

U daljem delu sastanka, doc. dr Vera Despotović  i spec. med. psih. Teodora Minčić iz Instituta za mentalno zdravlje, podelile su sa prisutnima utiske i zaključke obuka za trenere/ice „Pozitivno roditeljstvo“ i „Razvod roditelja i zaštita dece“, koje je Centar za prava deteta sproveo u julu 2020. godine.

Doc. dr Vera Despotović je predstavila obuku „Pozitivno roditeljstvo“ i posebno se osvrnula na potrebu za jačanjem kapaciteta roditelja, ali i pružanjem podrške profesionalcima koji rade sa roditeljima. Istakla je da roditelje treba osnažiti da primenjuju tehnike pozitivnog roditeljstva, jer roditelji često primenjuju telesno kažnjavanje kao vid vaspitanja samo zato što ne znaju drugačije da odreaguju u takvim situacijama. Važno je raditi na osvešćivanju roditelja o posledicama telesnog kažnjavanja, ali nije dovoljno samo ukazivati na greške, već pružiti roditeljima konkretne alatke koje mogu primeniti u vaspitanju svoje dece.

Spec. med. psih. Teodora Minčić prenela je utiske sa obuke „Razvod roditelja i zaštita dece“. Posebno je istakla značaj obuke, imajući u vidu da se bavila pojavama koje u Srbiji do sada nisu bile dovoljno ispraćene, odnosno činjenicom da su deca koja su izložena visokokonfliktnim razvodima zlostavljana deca. Iako bi roditelji trebalo da zaštite svoju decu tokom visokokonfliktnih razvoda, ona su izložena stresnim situacijama, prinuđena da biraju „strane“ i često otuđena od strane jednog roditelja. Teodora je takođe navela da prema rezultatima prošlogodišnjeg istraživanja Instituta za mentalno zdravlje svega 26% sudija i oko 50% stručnih radnika u socijalnoj zaštiti zna šta je otuđenje deteta,  i da to dodatno ukazuje na potrebu većeg broja edukacija na ovu temu.

Na početku diskusije koja je usledila, predstavnice Centra za socijalni rad Subotica su posebno istakle značaj supervizijske podrške koju im je CPD pružao nakon održanih obuka, i izrazile potrebu da se takav vid podrške nastavi. U daljem toku sastanka, prisutni su delili svoja profesionalna iskustva, i na primerima iz prakse ukazivali na goruće izazove. Tom prilikom se došlo do sledećih zaključaka:

  • Iskustvo centara za socijalni rad ukazuje na sve veći broj razvoda.
  • Najveći broj predmeta po pritužbama građana upućenih Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsman odnosi se na visokokonfliktne razvode.
  • Važno je da pružalac usluga podrške roditeljima bude izvan centra za socijalni rad. Škole roditeljstva i savetovališta za brak i porodicu bi trebalo da budu odvojeni od centara za socijalni rad, jer se roditelji zbog straha od osude okoline često ne obraćaju za pomoć koja im je inače potrebna. Takođe je važno da uloga škola roditeljstva bude jasno predstavljena roditeljima kao pružanje podrške i preventivni rad, jer od načina predstavljanja zavisi i odziv roditelja. Ništa manje važno nije ni koji profil profesionalaca će pružati podršku roditeljima u okviru preventivnih programa podrške roditeljstvu.
  • Roditelji često ne poznaju procedure, nije im uvek jasno kome treba da se obrate za pomoć. Treba istovremeno pružati podršku i roditeljima i profesionalcima. Važno je pružiti i individualnu podršku roditeljima na polju ličnog razvoja, jer osnažujući roditelje pomažemo i deci. Obuke su neophodne profesionalcima koji rade sa decom i roditeljima, ali ne samo projektno, već je potrebno uspostaviti sistemsku podršku.
  • Svaki razvod je komplikovan i ne postoji univerzalni pristup, ali je neophodna umreženost svih institucija. U tom smislu je i jako važno da stav institucija bude usklađen. Zabrinjava to što advokati sve češće preuzimaju ulogu roditelja, minimiziraju značaj savetodvanog rada centara za socijalni rad sa roditeljima i time dodatno doprinose zanemarivanju potreba deteta tokom razvoda roditelja. Takođe škole i zdravstvene ustanove retko prijavljuju slučajeve nasilja prema deci, ili reaguju jako kasno kada je već teško proceniti šta je u tom trenutku u najboljem interesu deteta.

Na samom kraju je zaključeno da je sistemska, preventivna i kontinuirana podrška roditeljima neophodna, jer se pružanjem podrške roditeljima pruža i podrška deci.

Sastanak je održan u okviru projekta „Pozitivno roditeljstvo“, koji CPD sprovodi uz finansijsku podršku EU u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji. Cilj ovog projekta jeste doprinos zaštiti svakog deteta u Srbiji od svih oblika nasilja kroz efikasan zakonodavni okvir koji se dosledno primenjuje u svim okruženjima. Projekat sufinansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a sprovodi se uz podršku Pravosudne akademije i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.