Glyph

Održan sastanak Upravnog odbora projekta „Promocija pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji”

30.05.2022.

Dana 26. maja 2022. godine, održan je redovan sastanak Upravnog odbora, koji je osnovan u okviru projekta „Promovisanje pozitivnog sistema maloletničkog pravosuđa u Srbiji“, koji Republički zavod za socijalnu zaštitu sprovodi u saradnji sa Centrom za prava deteta, uz finansijsku podršku Evropske komisije kroz program „Prava, jednakost i državljanstvo“. Sastanak je održan u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu uz učešće i predstavnice dece i mladih iz Kluba DX pri Centru za prava deteta.

Na samom početku sastanka, kroz kratak osvrt na aktivnosti koje su Republički zavod za socijalnu zaštitu i Centar za prava deteta sproveli u prethodnom periodu, analizirani su postignuti rezultati i razmatrane neke od mogućih inicijativa koje bi bilo dobro pokrenuti u narednom periodu.

U drugom delu sastanka, članovi i članice Upravnog odbora predstavili su aktivnosti koje se trenutno sprovode i dali kratak pregled aktivnosti planiranih za naredni period. Republički zavod za socijalnu zaštitu trenutno radi na izradi tri mape puta, a koje za cilj imaju identifikovanje specifičnih potreba zavoda za vaspitanje dece i omladine u Beogradu, Knjaževcu i Nišu. Nakon toga, biće izrađeni fokusirani tretmanski programi za unapređivanje kapaciteta zavoda, odnosno osnaživanja vaspitnog osoblja za rad sa decom i mladima.

Centar za prava deteta će u narednom periodu nastaviti sa održavanjem vršnjačkih radionica u zavodima koje za cilj imaju da decu i mlade informišu o pravima koja su im garantovana Konvencijom o pravima deteta UN, kao i da se dodatno edukuju o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa zakonom. Uporedo sa ovim edukativnim delom, Centar za prava deteta će sprovesti kampanju i snimiti kratak video u saradnji sa Klubom DX koji će imati za cilj da informišu i senzitivišu javnost o položaju maloletnih učionica krivičnih dela.