Glyph

Održan treći dijalog o pravima deteta: „Srbija po meri deteta – infrastruktura i izazovi u sprovođenju“

12.12.2022.

Centar za prava deteta održao je treći dijalog o pravima deteta „Srbija po meri deteta – infrastruktura i izazovi u sprovođenju“ u Beogradu, u okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da adekvatno doprinose ispunjavanju obaveza Srbije u oblasti prava deteta“, koji finansijski podržava Misija OEBS-a u Srbiji. Dijalog je okupio predstavnike nadležnih institucija, civilnog sektora i međunarodnih organizacija. To je bila prilika da se sumira šta je do sada u Republici Srbiji urađeno kako bi se obezbedila kontinuirana podrška i unapređivanje postojećih uslova, odnosno prilika da se preispita funkcionisanje opštih mera za sprovođenje Konvencije.

Naša  država  je  ratifikovala  Konvenciju o pravima deteta  pre 32 godine  i time  se, između  ostalog,  obavezala da preduzima sve odgovarajuće zakonodavne,  administrativne i ostale mere za ostvarivanje prava priznatih u ovom međunarodnom ugovoru. I pored nastojanja da se pravnim aktima unaprede položaj i prava deteta, uočeno je da u praksi izostaje sveobuhvatni pristup zaštiti prava deteta, intersektorska saradnja i puno razumevanje odgovornosti za zaštitu prava deteta u okviru pojedinih društvenih oblasti, a što je pretpostavka za ostvarivanje svih garantovanih prava u punoj meri u skladu sa Konvencijom.

Nadovezujući se na prvi i drugi dijalog, koji su obuhvatili opšte okvire za ostvarivanje prava deteta u Srbiji, te nedostatak zakonodavnih i administrativnih mera, kao i izazove u ostvarivanju osnovnog principa prava deteta – zaštite od diskriminacije, cilj trećeg dijaloga bio je da se obeleži Svetski dan deteta i potvrdi posvećenost svih činilaca u Srbiji ostvarivanju prava deteta, kao i da se da doprinos podizanju nivoa informisanosti društva, a posebno dece, roditelja i svih onih koji se u radu bave decom.  

U okviru prvog panela, naglašeno je, između ostalog, da obrazovanje za prava deteta u Srbiji ne ispunjava standard koji definiše Konvencija o pravima deteta, koja zahteva od država da omoguće učenje o pravima deteta „za svako dete, na svim nivoima obrazovanja“. Zabrinjavajuće je i što generalno postoji nepoznavanje i nerazumevanje koncepta prava deteta na svim nivoima, od dece i roditelja, preko profesionalaca do donosioca odluka. Ponovo je istaknuta potreba za donošenjem sveobuhvatnog Zakona o pravima deteta, razmatrano je pitanje uspostavljanja nezavisnog tela za zaštitu prava deteta, kao i važnost izrade nacionalne strategije za prava deteta. Istovremeno je ukazano i na neophodnost kontinuiranog praćenja ostvarivanja prava deteta, saradnje sa organizacijama civilnog društva, kontinuiranih obuka i širenja informacija o pravima deteta, te saradnje sa međunarodnim organizacijama u ovoj oblasti.

Drugi panel bio je posvećen prikazu i opisu svih neophodnih koraka za obezbeđivanje pravovremene i adekvatne zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, u svim sredinama u kojima ona borave, a s ciljem obezbeđivanja uslova za bezbedan i pravilan rast i razvoj svakog deteta, poštujući njihov integritet i dostojanstvo. Panelisti su se posebno osvrnuli na izazove u zaštiti dece u oblasti neformalnog obrazovanja i seksualnog zlostavljanja, kao i na sve učestaliju pojavu vršnjačkog nasilja. Istaknuta je činjenica da se upravo u oblastima društvenog života koje se najviše tiču dece, i u kojima bi im trebalo pružiti posebnu zaštitu, kao što su sistemi obrazovanja i vaspitanja, porodično-pravne, socijalne i zdravstvene zaštite, prava deteta nedovoljno poštuju.

Objave o dijalogu:

Zaštitnik građana

Pokrajinski zaštinik građana

ASTRA

MODS

Child Hub

Pravosudna akademija

Novi magazin