Glyph

Održana druga radionica sa Klubom DX na projektu „Promocija pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji“

24.06.2020.

Dana 17. juna 2020. godine, održana je druga u nizu radionica sa Klubom DX, kao deo aktivnosti projekta „Promocija pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji“, koji Centar za prava deteta sprovodi u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, a koji je finansijski podržan u okviru Programa Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo.

Radionica je održana primenom kombinovanih metoda, licem u lice i online platforme, uz aktivno učešće 14 članova/ica Kluba DX (11 devojčica i 3 dečaka).

Imajući u vidu da su se Klubu DX priključili i novi članovi/ce, kroz inicijalni kviz sproveden putem aplikacije Mentimetar, deca su imala priliku da testiraju svoje znanje o tome šta je Konvencija o pravima deteta, zašto je ona važna i da li se i u kojoj meri poštuje u Srbiji. Kroz debatne diskusije, deca su izlagala svoje stavove o tome da li je i zašto neko pravo važnije od drugog, što im je pomoglo da bolje sagledaju suštinu prava deteta, njihovu primenu u praksi, ali i prepreke na koje deca nailaze u pokušaju da ostvare  pojedina prava, garantovana Konvencijom.

Kroz razne praktične primere, diskusija je bila usmerena na bolje razumevanje četiri osnovna principa na kojima počiva Konvencija. Poseban osvrt je dat principima nediskriminacije i najboljeg interesa deteta gde se u izlaganjima dece često moglo čuti “zavisi od situacije”.

Centar za prava deteta će nastaviti sa radionicama tokom koje će se učesnici/e dodatno pripremiti za vršnjačku edukaciju koju će potom sprovoditi u Zavodima za vaspitanje dece i omladine u Beogradu, Nišu i Knjaževcu.

U Beogradu, 24. jun 2020.godine