Glyph

Održana prva panel diskusija „Pozitivno roditeljstvo i zaštita dece u visokokonfliktnim razvodima“

30.09.2021.

Centar za prava deteta (CPD) održao je 30. septembra 2021. godine prvu panel diskusiju na temu pozitivnog roditeljstva i zaštite dece u slučajevima visokokonfliktnih razvoda roditelja, na kojoj je učestvovalo 18 predstavnika Centra za socijalni rad Subotica, roditelja i nastavnika iz Novog Sada, Subotice, Zrenjanina, Bečmena i Surčina, civilnog sektora i Instituta za mentalno zdravlje.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa dosadašnjim postignućima CPD-a na polju pozitivnog roditeljstva i zaštite dece u slučajevima visokokonfliktnih razvoda roditelja. Tom prilikom, predstavljeni su im Mapiranje programa i usluga pozitivnog roditeljstva u Srbiji, Priručnik za trenere/ice „Pozitivno roditeljstvo“, Priručnik za trenere/ice „Razvod roditelja i zaštita dece“, Vodič za facilitatore „Pozitivno roditeljstvo“ i Vodič za facilitatore „Razvod roditelja i zaštita dece“. Pored toga, učesnici su imali prilike da se upoznaju i sa onlajn platformama, i to platformom za e-učenje, koja je namenjena stručnim radnicima u socijalnoj zaštiti i pravosuđu koji su motivisani da osveže ili unaprede svoja znanja u oblasti pozitivnog roditeljstva i zaštite dece u slučajevima visokokonfliktnih razvoda roditelja, kao i platformom za roditelje „Roditeljstvo se uči“.

Tokom panel diskusije u delu koji je bio posvećen pozitivnom roditeljstvu, diskutovalo se o razlozima koji otežavaju savremeno roditeljstvo, o podršci koja nedostaje kako roditeljima, tako i deci. U tom smislu, nedostatak vremena, novca i adekvatne podrške, ali i uticaj medija, posebno digitalnih, kao i raskorak između tradicionalnih i savremenih shvatanja roditeljstva, nedostatak komunikacije na relaciji roditelj-dete, predrasude, neznanje, siromaštvo, kao i nedovoljno učešće države i obrazovnih institucija u kreiranju pravih vrednosti, prepoznati su kao neki od glavnih razloga koji roditeljsto čine dodatno izazovnim. Više od 90% prisutnih se složilo da u njihovim zajednicama ne postoje odgovarajući resursi za podršku roditeljima u praktikovanju pozitivnog roditeljstva.

U delu koji se odnosio na zaštitu dece u visokokonfliktnim razvodima, disktovalo se o podršci koju je potrebno pružiti deci i roditeljima.  Malo manje od polovine prisutnih je zaključilo da ne postoje odgovarajući resursi za pružanje podrške deci tokom razvoda roditelja. Isto toliko smatra da su ti resursi delimično prisutni, a samo nekolicina da su oni i odgovarajući.

Kao jedan od glavnih zaključaka nametnula se i potreba kontinuiranog i posvećenog osnaživanja dece da prijave nasilje. Deca moraju da budu upoznata sa svojim pravima, da znaju da prepoznaju kada su im prava ugrožena, ali i kome da se obrate za pomoć. Takođe je važno raditi na edukaciji i osnaživanju roditelja kako bi mogli da prepoznaju kada su deca izložena nasilju i da znaju kako da reaguju. Ovo je podjednako važno kako u sistemu formalnog tako i neformalnog obrazovanja dece.

Na samom kraju je zaključeno da je neophodna kontinuirana i sistemska podrška roditeljima kao i međusobna saradnja svih institucija relevantnih u oblasti zaštite prava deteta.

Sastanak je održan u okviru projekta „Pozitivno roditeljstvo“, koji CPD sprovodi uz finansijsku podršku EU u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji. Cilj ovog projekta jeste doprinos zaštiti svakog deteta u Srbiji od svih oblika nasilja kroz efikasan zakonodavni okvir koji se dosledno primenjuje u svim okruženjima. Projekat sufinansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a sprovodi se uz podršku Pravosudne akademije i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.