Glyph

Održane fokus grupe u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu

21.04.2022.

U Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu održane su fokus grupe, kao deo aktivnosti projekta „Promocija pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji“, koji Centar za prava deteta sprovodi u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, a koji je finansijski podržan u okviru Programa Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo.

Glavni cilj projekta je da obezbedi da stručnjaci za socijalnu zaštitu i pravosuđe deluju u najboljem interesu deteta, poštujući principe nediskriminacije i učešća dece.Takođe, projekat će razvijati i implementirati prilagođene programe rada sa decom zasnovane na dokazima i izgraditi kapacitete stručnjaka radi pružanja bolje podrške deci koja su u sukobu sa zakonom, posebno onoj koja su učinila teška krivična dela i potrebna im je dodatna podrška. Dodatno, jedan od projektnih ishoda jeste izrada tri mape puta koje imaju za cilj da ponude jedinstveni set tretmanskih programa koji će odgovarati potrebama dece u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu, Zavodu za vaspitanje omladine u Nišu i Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Knjaževcu.

U toku je istraživanje koje se sprovodi u zavodima, a koje treba da pokaže univerzalne i specifične potrebe u tri ustanove i da posluži kao osnova za izradu gorespomenutih setova tretmanskih programa.

Fokus grupe održane su upravo sa zaposlenima u zavodima za vaspitanje dece i omladine, predstavnicima centara za socijalni rad, pravosuđa i ostalim profesionalcima iz sistema socijalne zaštite kao deo participativnog procesa i sagledavanja svih aspekata rada, te dolaženja do zajedničkih zaključaka.  

Pored toga, Centar za prava deteta će u narednom periodu realizovati kroz vršnjačku edukaciju set radionica sa decom koja se nalaze na izvršenju zavodske mere u zavodima za vaspitanje dece i omladine u Beogradu, Nišu i Knjaževcu, kako bi ih kroz interaktivan pristup informisali o pravima deteta u pravosudnom sistemu, principima nediskriminacije, participacije i najboljeg interesa deteta.