Glyph

Podneta Inicijativa za ratifikaciju opcionih protokola uz Konvenciju o pravima deteta i Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

05.12.2018.

A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i Centar za prava deteta podneli su Kancelariji za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Inicijativu za ratifikaciju Trećeg Opcionog protokola o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima deteta i potpisivanje i ratifikaciju Opcionog Protokola uz Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Inicijativa je predložena u skladu sa odredbom člana 4. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora jer se ratifikacijom i potpisivanjem ovih dokumenata unapređuje sistem zaštite ljudskih prava. Time bi se pojedincima ili grupama građana koji tvrde da su njihova prava garantovana međunarodnim ugovorima na koje se ovi protokoli odnose povređena omogućilo da se obrate nadležnim nezavisnim ugovornim telima UN za ljudska prava radi zaštite svojih prava.  Ratifikacija ovih protokola je jedna od preporuka data Srbiji u ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda pred Savetom za ljudska prava UN.

Povodom podnošenja Inicijative, Ines Cerović, direktorka Centra za prava deteta, navela je da bi ratifikacijom Trećeg opcionog protokola „Srbija ispunila preporuku Komiteta za prava deteta iz 2017. godine i Univerzalnog periodičnog pregleda Saveta za ljudska prava iz 2018. te da bi se time omogućilo deci i njihovim zastupnicima da se obrate pritužbom međunarodnom telu u slučajevima kršenja njihovih prava predviđenih Konvencijom o pravima deteta“. Kako je dodala: „time bi se pružila konkretna zaštita detetu čije je pravo povređeno“.

Danilo Ćurčić, programski koordinator Inicijative A11, dodao je da bi se potpisivanjem i ratifikacijom Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Republika Srbija svrstala u grupu zemalja koje na najvišem nivou garantuju zaštitu ovih prava i da je to neophodno jer je sve veći broj izveštaja u kojima se navodi porast broja pritužbi građana u oblasti ekonomskih i socijalnih prava.

Podnosioci Inicijative očekuju da će nadležna Kancelarija za ljudska i manjinska prava prihvatiti Inicijativu kao opravdanu i uputiti predlog Vladi da rafitikuje ove međunarodne ugovore.