Glyph

Pokrenuta digitalna platforma za decu i mlade „Pravosuđe po meri deteta“

10.01.2022.

Centar za prava deteta (Centar) pokrenuo je digitalnu platformu „Pravosuđe po meri deteta“ putem koje deca i mladi mogu da se informišu o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom. Ujedno, platforma može biti važan resurs za roditelje, staratelje i druge aktere koji su u kontaktu sa decom i mladima. Platforma sadrži osnovne informacije o tome šta je pravosuđe po meri deteta, zatim koji su najčešći razlozi zbog kojih dete može da dođe u kontakt sa zakonom i koja prava ima ukoliko dođe u kontakt sa zakonom kao žrtva, svedok ili učinilac krivičnog dela. Pored toga, dostupni su i korisni informativni materijali u oblasti pravosuđa po meri deteta, koji su razvijeni u saradnji sa decom i mladima iz Kluba DX, pri Centru.

Platforma je nastala zbog potrebe da se deca edukuju o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa zakonom, jer rezultati istraživanja „Pravosuđe po meri deteta iz ugla dece i mladih“, koje je Centar sproveo u 2020. godini, ukazuju na to da 44 % dece i mladih iz opšte populacije nisu uopšte informisani o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom, dok 28% ispitanika tvrdi da je delimično informisana, a samo 3% smatra da je u potpunosti informisana.

U izradi digitalne platforme učestvovali su članovi i članice Dečjeg savetodavnog odbora, koji je uspostavio Centar u okviru projekta FOCUS. Članovi i članice Dečjeg savetodavnog odbora su prethodno učestvovali na radionici na temu medija, umetnosti i javnog nastupa, kako bi se podstakla njihova kreativnost i aktivno učešće u izradi informativnih materijala. Imali su priliku da učestvuju i u izradi videa „Individualna procena deteta u kontaktu sa zakonom“, koji ukazuje na značaj primene multidisciplinarne individualne procene deteta koje dođe u kontakt sa pravosudnim sistemom bilo kao žrtva, svedok ili učinilac krivičnog dela. Pored toga, oni su u protekle dve godine, aktivno učestvovali na radionicama, kako bi se edukovali o značaju pravosuđa po meri deteta, a sa fokusom na individualnu procenu deteta u kontaktu sa zakonom. Kao dečji zagovarači, učestvovali su i u konsultativnom procesu za izradu Strategije EU o pravima deteta, kao i na sastancima koje su organizovale evropske organizacije.

Centar za prava deteta izradio je ovu platformu u okviru projekta „FOKUS – Radimo zajedno za pravosudni sistem koji u centru ima prava i potrebe deteta”, koji sprovodi u partnerstvu sa organizacijama:  Terre des hommes Regional Office in Hungary, Defence for Children in the Netherlands, Institute of Social Activities and Practices (SAPI) in Bulgaria, Child Circle in Belgium, Terre des hommes Hellas i Terre des hommes Romania. Projekat sufinansira Evropska unija kroz program „Prava, jednakost i državljanstvo“.

Platformu pogledajte na linku.

Saopštenje preneli:
Novosti
Izazov
MODS – Mreža organizacija za decu Srbije
Regionalna ChildHub platofrma
Resurs Centar
ICare Project
ICare – EU Project
Politika
Paragraf Lex
Paragraf Lex Facebook
Naslovi.net
Infolitika
Blitz.rs
Dijalog.net
Dijalog.net Facebook