Glyph

Povodom usvajanja Opšteg komentara br. 25 Komiteta za prava deteta UN o pravima deteta u vezi sa digitalnim okruženjem

27.08.2021.

„Želeli bismo da nam vlada, tehnološke kompanije i nastavnici pomažu u upravljanju nepouzdanim informacijama na mreži.“ – deca koja su konsultovana prilikom izrade Opšteg komentara br. 25 Komiteta za prava deteta UN

U sredu, 24. marta 2021. godine, Komitet za prava deteta UN (Komitet) zvanično je objavio nov Opšti komentar br. 25 o pravima deteta u vezi sa digitalnim okruženjem, uzimajući u obzir pojedine ključne zahteve i preporuke Centra za prava deteta, koje se odnose na komercijalno oglašavanje i marketing, procene uticaja na prava deteta, pravo na privatnost, nezavisni monitoring, pravne lekove i pravo na obrazovanje.

Digitalno okruženje postaje sve važnije u većini aspekata života deteta, posebno tokom pandemije izazvane virusom KOVID-19, jer se društvene funkcije, uključujući obrazovanje, sve više oslanjaju na digitalne tehnologije. Ono pruža nove mogućnosti za ostvarivanje prava deteta, ali takođe predstavlja i rizik od njihovog kršenja ili zloupotrebe.

Usvajanjem Opšteg komentara br. 25 o pravima deteta u digitalnom svetu, Komitet izričito navodi da se prava deteta moraju poštovati u digitalnom okruženju i daje smernice državama o relevantnim zakonodavnim, političkim i drugim merama, koje treba primeniti u cilju potpunog poštovanja, zaštiti i ostvarivanju prava deteta u digitalnom okruženju. Takođe, ovim dokumentom podiže se svest o rizicima sa kojima se deca suočavaju na internetu, podstičući sve odgovorne iz javnog i privatnog sektora da preduzmu mere za njihovo rešavanje.

Od velikog značaja je da države ugovornice šire informacije i vode kampanje za podizanje svesti o pravima deteta u digitalnom okruženju i obezbede obrazovne programe za decu, roditelje/staraoce, širu javnost i donosioce politika, kako bi oni unapredili svoje znanje o pravima deteta u vezi sa mogućnostima i rizicima povezanim sa digitalnim proizvodima i uslugama.

Države treba da osiguraju da se digitalna pismenost predaje u školama, kao deo programa osnovnog obrazovanja, od predškolskog nivoa i tokom svih godina školovanja. Nastavni programi takođe treba da uključuju kritičko razumevanje, smernice o tome kako pronaći pouzdane izvore informacija i identifikovati dezinformacije i druge oblike pristrasnog ili lažnog sadržaja, uključujući pitanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, ljudska prava, kao i prava deteta u digitalnom okruženju.

Republika Srbija, kao jedna od potpisnica Konvencije o pravima deteta UN, od sada će imati obavezu da sprovodi odredbe i formalno izveštava o procesu sprovođenja ovog dokumenta, kako bi deca nesmetano uživala svoja prava u digitalnom okruženju.