Glyph

Prava deteta u politikama i praksi

20.02.2020.

Centar za prava deteta (CPD) u saradnji sa Save the Children International sprovodi dugoročan regionalni projekat „Prava deteta u politikama i praksi“, uz podršku Swedish Development Aid. Projekat je ušao u četvrtu godinu realizacije i trajaće do 2021. godine. Na realizaciji projekta, učestvuju i partnerske organizacije Informativni centar za prava deteta iz Moldavije, Konzorcijum žena iz Ukrajine, Step by Step i FCEWM iz Makedonije. Projekat je usmeren ka unapređenju sistema zaštite dece, kao i struktura i mehanizama za praćenje i primenu prava deteta uključujući i učešće dece u ovim procesima.

U narednom periodu, Centar za prava deteta će zagovarati za kreiranje sveobuhvatne državne politike prema deci, usvajanje Zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta, ratifikaciju Trećeg fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o proceduri podnošenja pritužbi Komitetu za prava deteta, uvođenje zabrane telesnog kažnjavanja u svim okruženjima, uključujući porodicu, jačanje uloge Saveta za prava deteta Vlade RS i uspostavljanje budžeta sa jasno vidljivim izdvajanjima namenjenim deci.

U partnerstvu sa članicama Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji, Centar će kontinuirano raditi na praćenju stanja prava deteta i o tome izveštavati: UN Komitet za prava deteta, Savet za ljudska prava, Evropsku komisiju, i druga relevantna međunarodna i domaća tela i institucije.

Poseban fokus projekta je prevencija i zaštita dece od nasilja, a kroz uticaj na uspostavljanje pravnog okvira kojim će se definisati eksplicitna zabrana telesnog kažnjavanja dece u svim sredinama i podizanja svesti o nenasilnim metodama vaspitanja.

U cilju razvijanja kapaciteta i veština prosvetnih radnika predviđene su obuke na temu pozitivnog roditeljstva kako bi dalje mogli preneti svoja znanja na roditelje. Roditelji će kroz obuke imati priliku da steknu znanja o metodama pristupa detetu kada je u stanju ljutnje/agresije, prepoznavanju i kontrolisanju sopstvenih emocija, kontrolisanju deteta i razvijanju pozitivne komunikacije, efikasnom vaspitanju i pozitivnom nagrađivanju, doslednosti roditelja u vaspitanju dece, radu na promeni mišljenja o roditeljskom autoritetu i vaspitanju dece.

Jedan od važnih segmenata projekta odnosi se i na povećanje participacije dece i mladih u donošenju odluka na nacionalnom i lokalnom nivou. Stoga će Klub DX – dečji informativno kulturni servis, pri Centru za prava deteta, sprovoditi aktivnosti kroz koje će decu i mlade informisati o njihovim pravima i načinima na koje mogu da ih ostvare.

U Beogradu, 20. februara 2020.