Glyph

Prava deteta u Srbiji – Unapređivanje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije

30.04.2020.

Projekat Prava deteta u Srbiji – Unapređivanje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije Centar za prava deteta sprovodi u saradnji sa International Rescue Committee i  ASTRA i ima za cilj poboljšanje ishoda za decu u kontaktu sa zakonom, kroz sistemsko ostvarivanje prava deteta i podršku zasnovanu na iskustvima iz sudske prakse u postupcima koje sprovode nosioci javnih ovlašćenja. Direktni korisnici projekta su profesionalci angažovani u postupcima koje sprovode javne institucije, a odnose se na maloletnike, studenti prava, kao i deca i njihovi roditelji/staratelji.

Poseban fokus projekta stavljen je na unapređivanje ishoda za decu žrtve ili svedoke trgovine ljudima, decu bez pratnje, i decu koja nisu prepoznata kao žrtve ili svedoci, već kao učinioci krivičnih dela. Sam proces učenja i razvijeni didaktički materijali biće primenjivi i na druge grupe dece u kontaktu sa zakonom.

Tokom projekta će se raditi na uključivanju relevantnih aktera i identifikaciji ključnih oblasti za unapređivanje sistema maloletničkog pravosuđa, jačanju kapaciteta profesionalaca za bolju podršku pravima deteta, kao i informisanju i podizanju svesti dece o njihovim pravima u pravosudnom sistemu.

Glavne aktivnosti projekta čine: osnivanje multidisciplinarnog Savetodavnog odbora projekta; sprovođenje analize postojećeg zakonodavnog okvira pravosudnog sistema po meri deteta i njegove implikacije u praksi; organizovanje 10 događaja (konferencija, okruglih stolova i sastanaka) sa preko 150 relevantnih aktera; razvoj kurikuluma treninga za pravosuđe po meri deteta; obuka 20 trenera; podrška trenerima u organizaciji obuka za 80 profesionalaca; razvoj okvira za praćenje sudskih postupaka; obuka 50 studenata prava za praćenje sudskih procesa; sprovođenje konsultativnog procesa sa decom; organizacija događaja u cilju informisanja i podizanja svesti dece i šire javnosti, kao i razvoj štampanih materijala i filma na temu pravosuđa po meri deteta.

Očekivani rezultati projekta su: jača povezanost i saradnja glavnih aktera u oblasti maloletničkog pravosuđa u Republici Srbiji; istraženi i uočeni izazovi i potrebe sistema maloletničkog pravosuđa; unapređene veštine relevantnih praktičara u oblasti pravosuđa po meri deteta; kao i bolji i lakši pristup informacijama o maloletničkom pravosuđu za decu i roditelje/staratelje.

Trajanje projekta: od 2. februara 2020. do 1. februara 2022. godine.

Projekat je finansijski podržan kroz program EU “Pravo, jednakost i državljanstvo 2014-2020”.

U Beogradu, 30. aprila 2020. godine