Glyph

FOCUS on My Needs – Working together for Children in Criminal Proceedings

Naziv projekta: FOKUS – Radimo zajedno za pravosudni sistem koji u centru ima prava i potrebe deteta
Partneri: Terre des hommes Hungary, Defence for Childre Netherlands, Child Circle Belgium, Terre des hommes Hellas, Terre des hommes Romania
Donator: EU kroz program Evropske unije “Pravo, jednakost i državljanstvo 2014-2020”
Period sprovođenja: 1.1.2020 – 31.12.2021.

Cilj projekta je da se osigura da deca u kontaktu sa zakonom, bilo kao učinioci ili žrtve krivičnih dela, dobiju individualizovanu pomoć i podršku i imaju pristup personalizovanom odgovoru na svoje probleme, kroz primenu i promovisanje multidisciplinarne procene, zasnovane na principima restorativne pravde. Projekat operacionalizuje dve važne EU direktive: Direktiva (EU) 2016/800 Evropskog parlamenta i Evropskog saveta iz 2016. godine o procesnim garancijama za decu koja su osumnjičena ili optužena u krivičnim postupcima i Direktiva 2012/29/EU Evropskog parlamenta i Evropskog saveta iz 2012. godine o uspostavljanju minimalnih standarda za prava, podrška i zaštitu žrtava krivičnih dela. Projektom će se raditi na podizanju kapaciteta stručnjaka koji rade sa decom u kontaktu sa zakonom, za primenu i promovisanje multidisciplinarne procene propisane navedenim EU direktivama, izgradnji kapaciteta dece da nauče koja su njihova prava u krivičnom pravosuđu i njihovo osnaživanje da budu zagovarači svojih prava.

PROJECTS IN 2021

PROJECTS IN 2020

PROJECTS IN 2019

PROJECTS IN 2018

PROJECTS IN 2017

PROJECTS IN 2016

PROJECTS IN 2015

PROJECTS IN 2014

PROJECTS IN 2013