Glyph

Ka pravosuđu po meri deteta u Srbiji

Vreme realizacije: mart 2015. – maj 2017. godina

Projekat se sprovodi u okviru IPA projekta – „Jačanje pravosuđa i socijalne zaštite kako bi se unapredila dečija zaštita u Srbiji“ koji finansira Evropska unija, a realizuje se u partnerstvu sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-om

Projekat je usmeren ka:

 • stvaranju prеduslova za rеalizaciju procеdura kojе obеzbеđuju najbolji intеrеs dеtеta u parničnom postupku izradom smernica/instrumеnata, zalaganjem za poštovanjе učеšća dеcе kroz korišćеnjе studija/dokaza i osposobljavanjеm zaposlenih u pravosuđu i socijalnoj zaštiti;
 • stvaranju prеduslova za sprovođеnjе postupka za poboljšanjе zaštitе dеcе žrtava u krivičnom postupku, u partnеrstvu sa Pravosudnom akadеmijom, kroz organizovanjе informativnih sеsija u 92 opštine u bliskoj saradnji sa zaposlenima u UNICEF-u, konsultantima i prezenterima u informativnim sеsijama;
 • motivisanju, izgradnji kapacitеta i omogućavanju umrеžavanja pružalaca bеsplatnе pravnе pomoći u slučajеvima u vеzi kršеnja prava dеtеta u oblastima obrazovanja, zdravstvene i socijalnе zaštitе.

Ostvareni rezultati:

 • Dana 28. aprila 2015. godine organizovana je promocija publikacije „KAKO DO PRAVOSUĐA PO MERI DETETA – Zaštita dece žrtava u krivičnim postupcima i stanje u praksi u Republici Srbiji“ u saradnji sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja i Pravosudnom akademijom. Na promociji je učestvovalo 40 učesnika.
 • Dana 29. aprila 2015. godine organizovana je promocija publikacije „KAKO DO PRAVOSUĐA PO MERI DETETA – Položaj deteta u građanskim sudskim postupcima u Republici Srbiji – poštovanje i ostvarivanje prava na participaciju i najbolje interese deteta u sudskim postupcima“, a u saradnji sa Pravosudnom akademijom. Na promociji je učestvovalo 30 učesnika.
 • Organizovan je trening pod nazivom „Kako do pravosuđa po meri deteta – Zaštita dece žrtava i svedoka krivičnih dela“. Prvi deo treninga održan je u periodu od 20. do 23. aprila, dok je drugi deo sproveden 16. maja. Trening je bio namenjen psiholozima, psihijatrima, socijalnim radnicima, a s ciljem njihovog osnaživanja za sprovođenje informativnih sesija sudijama, javnim tužiocima, profesionalcima iz centara za socijalni rad i policije. Na obukama je učestvovalo 17 učesnika.
 • U periodu maj – novembar 2015. godine u okviru ovog projekta održano je 89 informativnih sesija na temu zaštite maloletnog lica kao oštećenog i svedoka u krivičnom postupku. Na informativnim sesijama učestvovalo je 1015 učesnika i to:
  • 393 predstavnika sudova,
  • 180 predstavnika tužilaštava,
  • 247 predstavnika centara za socijalni rad,
  • 166 predstavnika policije,
  • 29 predstavnika drugih institucija.
 • Tokom jula formirane su i dve radne grupe koje okupljaju profesionalce iz pravosudnog sistema, sistema socijalne i zdravstvene zaštite, udruženja građana, a u cilju izrade „Smernica za učešće dece u građanskim sudskim postupcima i instrumenta za procenu najboljeg interesa deteta“, kao i „Smernice za izveštaj i mišljenje organa starateljstva za potrebe korišćenja od strane pravosudnih organa“
 • U okviru ovog projekta, Centar za prava deteta je tokom 2015. godine sproveo i mapiranje pružalaca besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji. Mapiranje je sprovedeno u cilju analize kapaciteta organizacija/institucija za pružanje besplatne pravne pomoći u ostvarivanju prava deteta, a posebno u oblastima obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kao i sa namerom daljeg rada na njihovom unapređenju. Tokom decembra formirana je i Mreža pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta, koju čini 25 organizacija/ institucija.

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.