Glyph

„Ka pravosuđu po meri deteta“ – Zaštita dece žrtava u krivičnim postupcima i stanje u praksi

Vreme realizacije: jul 2013. – maj 2014. godine

Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a  u Beogradu. Partneri na projektu su bili i Pravosudna akademija i Republički zavod za socijalnu zaštitu

Osnovni cilj projekta bio je da doprinese razvoju pravosuđa po meri deteta kao važnom koraku ka ostvarivanju, unapređenju i zaštiti prava deteta u Republici Srbiji. Težište projekta bilo je na sprovođenju istraživanja sa ciljem formulisanja preporuka za unapređenje sudske prakse sa namerom da se obezbedi donošenje odluka u najboljem interesu deteta i uz puno poštovanje prava deteta na participaciju u građanskim i krivičnim sudskim postupcima.

PROJECTS IN 2021

PROJECTS IN 2020

PROJECTS IN 2019

PROJECTS IN 2018

PROJECTS IN 2017

PROJECTS IN 2016

PROJECTS IN 2015

PROJECTS IN 2014

PROJECTS IN 2013