Glyph

“Ka pravosuđu po meri deteta” – Zaštita dece žrtava u krivičnim postupcima i stanje u praksi

 • Vreme realizacije: jul 2014. – oktobar 2014. godine

  Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Beogradu. Partneri na projektu su bili i Pravosudna akademija i Republički zavod za socijalnu zaštitu

  Osnovni cilj projekta predstavljao je doprinos punom sprovođenju principa pravosuđa po meri deteta u postupcima u kojima je dete žrtva. Kao posebni ciljevi projekta postavljeni su procena nivoa primene najboljeg interesa deteta i učešća dece u krivičnim postupcima koji uključuju dete žrtvu ili svedoka, kao i formulisanje preporuka za poboljšanje stanja kada je reč o krivičnim postupcima koji uključuju dete žrtvu ili svedoka.

  Ostvareni rezultati:

  • Sprovedeno istraživanje među sudijama i tužiocima osnovnih i viših sudova u Srbiji kroz:
   • Polu-strukturisane intervjue sa reprezentativnim uzorkom sudija i tužilaca,
   • Analizu 19 pravosnažnih postupaka Prvog i Drugog osnovnog suda u Beogradu u postupcima protiv odraslih u kojima je maloletni žrtva.
  • Na osnovu istraživanja sačinjen je sveobuhvatni izveštaj o položaju dece u krivičnim postupcima u Srbiji.
 • Izrada drugog alternativnog (suplementarnog) periodičnog izveštaja o pravima deteta u Srbiji za Komitet za prava deteta – Watching Child Rights

  Vreme realizacije: oktobar 2013. – mart 2014. godine

  Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijsku podršku Pestaloci dečje fondacije

  Projekat je imao za cilj pripremu drugog alternativnog (suplementranog) periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji. Projektne aktivnosti obuhvatile su osnaživanje Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji za proces periodičnog izveštavanja i organizaciju sastanaka Koalicije s ciljem pripreme izveštaja. U 2014. godini izrađen je Nacrt izveštaja koji će biti kompletiran nakon finalizacije Državnog ozveštaja.

  Ostvareni rezultati:

  • Putem dvodnevnog treninga kapaciteti 21 organizacije članice Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji osnaženi za pripremu Drugog i Trećeg alternativnog periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji.
  • Održana po 3 sastanka svake tematske grupe – za Konvenciju o pravima deteta i Fakultativni protokol o prodaji dece, dečjoj prostituciji i pornografiji.
  • Organizovane 3 debate o pravima deteta za decu u Beogradu, Nišu i Užicu.
 • Od problema u ponašanju do potrebne promene

  Vreme realizacije: januar 2014. – septembar 2014. godine

  Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

  Glavni cilj projekta bio je poboljšanje položaja deteta sa problemima u ponašanju na hraniteljstvu kroz izradu Modela programa rada i praćenja dece sa problemima u ponašanju na hraniteljskom smeštaju namenjen profesionalcima i hraniteljima.

  Ostvareni rezultati:

  • Oformljena radna grupa za izradu Modela programa rada i praćenja dece sa problemima u ponašanju na hraniteljskom smeštaju namenjen profesionalcima i hraniteljima;
  • Održane fokus grupe sa hraniteljima, profesionalcima sistema socijalne zaštite i sistema maloletničkog pravosuđa, decom sa problemima u ponašanju (deca na hraniteljskom smeštaju, deca sa izrečenom vaspitnom merom pojačanog nadzora organa starateljstva);
  • Model izrađen i pilotiran određen broj pojedinih predloženih metoda/ pristupa rada;
  • Model prezentovan stručnoj javnosti na okruglom stolu.

PROJECTS IN 2021

PROJECTS IN 2020

PROJECTS IN 2019

PROJECTS IN 2018

PROJECTS IN 2017

PROJECTS IN 2016

PROJECTS IN 2015

PROJECTS IN 2014

PROJECTS IN 2013