Glyph

Osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju da reaguju na zlostavljanje i zanemarivanje

Vreme realizacije: jul 2014. – januar 2016. godine

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa međunarodnom dobrotvornom organizacijom Lumos uz finasijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kroz EIDHR program.

Opšti cilj projekta je pomoć civilnom društvu u Srbiji u borbi protiv diskriminacije dece i mladih sa smetnjama u razvoju i promocija demokratskih reformi kroz povećanje njihovog političkog učešća u ostvarivanju svojih ljudskih prava.

Specifični ciljevi projekta odnose se na:

  • osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju radi učešća u izmeni zakonodavstva i praksi koji ih se neposredno tiču;
  • poboljšanje profesionalnih odgovora na zlostavljanje i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju;
  • obezbeđivanje učešća dece i mladih sa smetnjama u razvoju u političkim procesima i rad na održivosti istog;
  • demonstracija kako učešće samozastupnika, profesionalaca i političara može pomoći državi da ispuni svoje međunarodne obaveze u pogledu ljudskih prava.

Ostvareni rezultati:

  • Formirana Nacionalna radna grupa za pripremu vodiča za bolje razumevanje i primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u situaciji kada se zaštita pruža detetu sa smetnjama u razvoju nastavila je svoj rad i u 2015. godini. Tokom 2015. godine Radna grupa održala je 4 sastanka i izradila je “Vodič za primenu protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u odnosu na decu i mlade sa smetnjama u razvoju”.
  • Članovi samozastupničke grupe okupljene oko Kluba za zdrave promene učestvovali su i/ili organizovali ukupno 18 akcija samozastupanja na kojima su na različite načine predstavili zašto je važno da mladi sa smetnjama u razvoju govore u svoje ime i o temama kao što su zaštita od zlostavljanja i zanemarivanja.
  • U svrhu poboljšanja profesionalnih odgovora na zlostavljanje i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju održano je 7 od planiranih 10 treninga pod nazivom “Zaštita dece i mladih sa smetnjama u razvoju od zlostavljanja i zanemarivanja” namenjenih multidisciplinarnim grupama profesionalaca (predstavnici obrazovnog sistema, zdravstvenog sistema, pravosuđa, sistema socijalne zaštite, udruženja građana), a u cilju unapređenja njihove prakse. Na ovim treninzima u ulozi ko-trenera uključeni su i predstavnici Kluba za zdrave promene. Na treninzima je učestvovalo ukupno 179 učesnika.
  • Objavljena je i promovisana lako čitljiva publikacija pod nazivom “NIKO NE SME DA TE POVREDI – Knjiga za decu i mlade – da im pomogne da razumeju šta su zlostavljanje i zanemarivanje dece”. Publikacija je objavljena na srpskom i engleskom jeziku. Na promociji koja je organizovana u Dečijem kultrinom centru učestvovalo je ukupno 25 dece i mladih.

PROJECTS IN 2021

PROJECTS IN 2020

PROJECTS IN 2019

PROJECTS IN 2018

PROJECTS IN 2017

PROJECTS IN 2016

PROJECTS IN 2015

PROJECTS IN 2014

PROJECTS IN 2013