Glyph

Podrška dobrobiti dece i mladih i obrazovanje o pravima deteta

Naziv projekta: Podrška dobrobiti dece i mladih i obrazovanje o pravima deteta
Donator: Međunarodni klub žena (IWC)
Period sprovođenja: 1.05.2023 – 31.12.2023

Glavni cilj projekta je unapređenje mentalnog zdravlja dece koja su smeštena u ustanove za obrazovanje dece i omladine i koja kao takva pripadaju najosetljivijoj kategoriji. Obično dolaze iz disfunkcionalnih porodica, a njihovi postupci su rezultat dugogodišnjeg zanemarivanja i nedostatka podrške još od ranog detinjstva. Bez obzira da li se radi o krivično odgovornoj deci koja su počinila krivična dela, deci koja nisu krivično odgovorna, ili deci koja nisu počinila krivično delo, ali su smeštena u ustanove zbog zanemarivanja od strane roditelja ili staratelja, oni se suočavaju sa poteškoćama u ponašanju i višestrukim razvojnim izazovima i poremećajima, uključujući poremećaje mentalnog zdravlja, i stoga zahtevaju značajnu i specijalizovanu podršku kvalifikovanih edukatora, psihologa, pedagoga i sličnih stručnjaka. Zbog ove kombinacije različitih faktora rizika i izuzetne ranjivosti ove grupe dece, sistemi pravde i socijalne zaštite imaju ključnu ulogu u zaštiti njihovih prava. Međutim, često ne dobijaju pravovremenu i individualizovanu podršku, reakcija sistema nije uvek prilagođena detetu i često se krše prava deteta.

Projekat ima dve glavne komponente: radionice sa decom iz Zavoda za decu i omladinu u Beogradu i decom iz Dečjeg informativno-kulturnog servisa centra DX, pri Centru za prava deteta i kampanju na društvenim mrežama kako bi se podigla svest o o mnoštvu problema sa kojima se suočavaju deca učinioci krivičnih dela i smanjila njihova stigmatizacija.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.