Glyph

Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija sa posebnim fokusom na unapređenje participacije dece

Naziv projekta: Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija sa posebnim fokusom na unapređenje participacije dece
Donator: UNICEF
Period sprovođenja: 27.6.2023 – 26.6.2025.

Centar za prava deteta, u partnerstvu sa kancelarijom UNICEF-a u Srbiji, nastavlja sa sprovođenjem projekta “Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija”. Projekat se sprovodi u periodu od 27. jula 2023. godine do 26. juna 2025. godine.

Ovaj projekat se fokusira na unapređenje praćenja preporuka Komiteta kroz saradnju između države i nevladinog sektora, s ciljem stvaranja održivog sistema koji će adekvatno štititi prava deteta. Partneri na projektu su članice Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji, među njima: Užički centar za prava deteta, Beogradski centar za ljudska prava, ASTRA — Akcija protiv trgovine ljudima i Centar za socijalnu politiku.

U prethodnom periodu Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji razvila je onlajn platformu sa indikatorima za praćenje primene preporuka, koja se redovno ažurira. Onlajn platforma doprinosi lakšem praćenju učinka sprovođenja preporuka Komiteta za prava deteta u Srbiji, kako za organizacije civilnog društva, tako i za državne organe, a samim tim olakšava proces izveštavanja.

Kao i u prethodnom periodu, Koalicija nastavlja sa praćenjem implementacije preporuka i periodičnim izveštavanjem. Kako bi se došlo do sveobuhvatnih i relevantnih podataka, Koalicija će nastaviti da održava redovne konsultacije sa članicama MODS-a, kao i da se sastaje sa relevantnim državnim organima. Pored toga, Koalicija će doprineti unapređivanju prava deteta kroz zagovaranje za poboljšanje u oblastima u kojima je prethodno identifikovan prostor za unapređenje.

Centar za prava deteta će zajedno sa Koalicijom za monitoring prava deteta u Srbiji pripremiti i dostaviti Komitetu za prava deteta Ujedinjenih nacija, Četvrti i peti alternativni periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta. Takođe će biti izrađen Dečiji izveštaj uz aktivno učešće dece.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.