Glyph

Monitoring the Implementation of the UN Committee on the Rights of the Child

Centar za prava deteta sprovodi projekat “Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta UN” u partnerstvu sa UNICEF-om i u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Projekat se realizuje u periodu od oktobra 2017. do marta 2019. godine.

Cilj projekta je da doprinese unapređenom praćenju preporuka Komiteta za prava deteta UN. Ovaj proces  predstavlja partnerstvo NVO sektora, države i dece.

Kroz ovaj projekat kreirali smo mehanizam za kontinuirano praćenje primene preporuka i definisali indikatore za svaku preporuku Komiteta za prava deteta UN, a na osnovu kojih će se pratiti sprovođenje preporuka do sledećeg ciklusa izveštavanja – 2022. godine. U tom cilju, kreirana je onlajn platforma za praćenje ovih preporuka od strane organizacija civilnog društva koje se bave pravima deteta. Platforma je dostupna na: http://www.kpdpreporuke.cpd.org.rs/.

Takođe, kreirana je i specijalno dizajnirana onlajn platforma za decu. Deca su bila aktivno uključena na razradi preporuka na jeziku koji je njima prilagođen te im je omogućeno da na onlajn platformi daju mišljenje o svakoj preporuci.
Dečja platforma je dostupna na: www.misljenjadece.cpd.org.rs.

Uz učešće dece pripremljen je i onlajn tutorijal o Konvenciji o pravima deteta, preporukama Komiteta za prava deteta UN za Srbiju i uputstvo za korišćenje platforme. Ovaj video je dostupan na:
https://www.youtube.com/channel/UCcEV8IcHaP-zvkta1A9QxoQ.

Preporuke Komiteta za prava deteta UN su povezane sa preporukama drugih UN tela za ljudska prava, UPR preporukama, Agendom 2030 i usvojenim relevantnim strategijama na nacionalnom nivou.

Mehanizmi i indikatori za praćenje primene preporuka pomoći će nam da kontinuirano pratimo i izveštavamo o stanju prava deteta u svim oblastima – po klasterima: opšte mere primene, nasilje nad decom, porodično okruženje i alternativno staranje, deca sa invaliditetom i smetnjama, obrazovanje i slobodno vreme, zdravstvena zaštita, posebne mere zaštite (deca migranti i tražioci azila, trgovina ljudima, deca učinioci i žrtve krivičnih dela, deca u uličnoj situaciji, pripadnici nacionalnih manjina.

 

 

PROJECTS IN 2021

PROJECTS IN 2020

PROJECTS IN 2019

PROJECTS IN 2018

PROJECTS IN 2017

PROJECTS IN 2016

PROJECTS IN 2015

PROJECTS IN 2014

PROJECTS IN 2013