Glyph

Prava deteta u kontekstu unapređenja pristupa pravde za decu

Naziv projekta: Prava deteta u kontekstu unapređenja pristupa pravde za decu
Donator: UNICEF
Period sprovođenja: 27.6.2023 – 31.05.2025.

Aktivnosti na ovom projektu su usmerene na kreiranje sistema pravosuđa po meri deteta kroz unapređenje prava dece koja su u sukobu sa zakonom, dece žrtava i svedoka u krivičnom postupku. Poseban fokus je usmeren na pružanje tehničke podrške Savetu za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.