Glyph

Unapređenje prava deteta u sudskim postupcima

Projekat „Unapređenje prava deteta u sudskim postupcima“ koji Centar za prava deteta sprovodi u partnerstvu sa kancelarijom UNICEF u Srbiji tokom 2018. i 2019. godine, predstavlja nastavak projekta „Jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite kako bi se unapredila dečija zaštita u Srbiji“ – IPA projekat – koji je finansirala Evropska unija, a sproveo UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u periodu od 2014 – 2017. godine.

Aktivnosti na ovom projektu su usmerene na kreiranje sistema pravosuđa po meri deteta kroz unapređenje prava deteta kao učinilaca krivičnih dela, dece žrtava i svedoka u krivičnom postupku i dece u građanskim sudskim postupcima. Poseban fokus je usmeren na pružanje tehničke podrške Savetu za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima.

Prava dece žrtava i svedoka krivičnih dela –  sprovedena je procena rada Jedinica koje su pružale podršku deci žrtvama i svedocima krivičnih dela u periodu od 2015-2017. godine i razvijen je sistem praćenja predmeta koji uključuju decu žrtve krivičnih dela za ove Jedinice. Tokom 2018. su održane obuke za preko 50 stručnjaka koji rade sa decom žrtvama  – sudije, tužioce, stručnjake centara za socijalni rad i policajce u cilju unapređenja zaštite dece žrtava i svedoka krivičnih dela kroz multisektorski pristup. Takođe, razvijene su Smernice za sudije i tužioce o postupanju sa decom žrtvama i svedocima krivičnih dela.

Deca učinioci krivičnih dela – Centar za prava deteta pruža kontinuiranu podršku Savetu za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima. Do sada je organizovan niz sednica ovog tela i dve konferencije – u novembru 2018. i junu 2019. godine. Takođe, Savet je pripremio Plan rada i dostavio niz inicijativa i predloga za unapređenje normativnog okvira i prakse postupanja sa maloletnim učiniocima krivičnih dela kroz multisektorski pristup.

Deca u građanskim sudskim postupcima – Organizovan je niz fokus grupa sa sudijama, stručnjacima iz sistema socijalne zaštite, akademskom zajednicom i civilnim društvom u cilju razmatranja i unapređenja teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona. Planira se niz aktivnosti u cilju unapređenja obuka za sudije, stručnjake centara za socijalni rad i advokate u oblasti prava deteta u građanskim sudskim postupcima.

PROJECTS IN 2021

PROJECTS IN 2020

PROJECTS IN 2019

PROJECTS IN 2018

PROJECTS IN 2017

PROJECTS IN 2016

PROJECTS IN 2015

PROJECTS IN 2014

PROJECTS IN 2013