Glyph

Promocija zagovaračkog dokumenta „Preporuke UN Komiteta za prava deteta – Kako ih možemo ostvariti iz ugla Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji“

03.07.2018.

Organizacija članica Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji, Beogradski centar za ljudska prava je 28. juna 2018. godine u Beogradu organizovao okrugli sto na temu Realizacije preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za prava deteta sa akcentom na postupanje sa decom bez pratnje i razdvojenom decom van njihove zemlje porekla. Cilj okruglog stola je bio upoznavanje donosioca odluka sa dokumentom „Preporuke UN Komiteta za prava deteta – Kako ih možemo ostvariti iz ugla Koalicije za monitoring prava deteta u RS“ koji je Koalicija izradila sa ciljem zagovaranja za primenu preporuka koje je Komitet za prava deteta uputio Republici Srbiji razmatrajući Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji. Učesnici okruglog stola su bili predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka  i socijalna pitanja, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Komesarijata za izbeglice i migracije, udruženja građana i drugi.

Na okruglom stolu je ukazano na pojedine preporuke čije ostvarivanje Koalicija smatra prioritetnim, kao i na neophodne mere koje bi država trebalo da preduzme kako bi obezbedila njihovo ispunjenje i na taj način unapredila primenu Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji. Kao prioritetne izdvojene su sledeće preporuke: donošenje Zakona o pravima deteta, uspostavljanje institucije zaštitnika prava deteta/dečjeg ombudsmana, uvođenje eksplicitne zabrane telesnog kažnjavanja dece u porodičnom okruženju, ratifikacija Trećeg Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o postupku po predstavkama (komunikacijskim procedurama) i unapređenje položaja i prava dece izbeglica, tražioca azila i migranata.

Okrugli sto je bio prilika i da se učesnici bliže upoznaju sa međusobnim radom po pitanju realizacije preporuka Komiteta i ukažu na značaj saradnje države i civilnog sektora prilikom njihovog ostvarivanja.

Okrugli sto je bio organizovan u okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi” koji Centar za prava deteta realizuje u partnerstvu sa Save the Children International, a koga finansira Vlada Švedske.