Glyph

Savet za ljudska prava usvojio Rezoluciju o pravima deteta: ostvarivanje prava deteta na zdravu životnu sredinu

03.12.2020.

Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija je 7. oktobra 2020. godine, usvojio Rezoluciju o pravima deteta: ostvarivanje prava deteta na zdravu životnu sredinu.

Jedan od ključnih razloga koji je doveo do usvajanja rezolucije je činjenica da uskraćivanje prava na zdravu životnu sredinu sprečava puno ostvarivanje drugih prava deteta kao što je pravo na život, zdravlje, životni standard, obrazovanje, pravo deteta da o njemu brinu roditelji, pravo na odmor i razonodu, igru, kao i pravo deteta da bude zaštićeno od ekonomske eksploatacije.

Rezolucija podseća da su države dužne da preduzmu sve mere radi suzbijanja štete po životnu sredinu, poput gubitka biodiverziteta, klimatskih promena, zagađenja i izloženosti opasnim supstancama i otpadu. Država je dužna da zaštiti prava svih, a posebno dece s obzirom na to da su oni posebno osetljivi na posledice štete po životnu sredinu.

Rezolucija urgira na države da poštuju, štite i ispunjavaju prava deteta bez diskriminacije, da preduzmu napore da sprovedu svoje obaveze prema multilateralnim sporazumima o životnoj sredini, kao i da postignu ciljeve Agende za održivi razvoj do 2030.

Od velikog je značaja obezbeđenje uslova da svako dete sadašnjih i budućih generacija može da uživa u okruženju koje je adekvatno zdravlju i dobrobiti deteta, kao i osiguranje zaštite od štete po životnu sredinu na najefikasniji način kako bi se u potpunosti zaštitila deca od njenih posledica.

Podstiču se države da preduzmu neophodne mere kako bi deci obezbedile puno uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda, i kako bi se zaštitili od posledica štete po životnu sredinu putem efektivne regulative i mehanizama sprovođenja. Neophodno je da najbolji interes deteta bude primaran pri donošenju odluka o životnoj sredini, kroz usvajanje pristupa zasnovanog na pravima deteta.

Dalje, države treba da razmotre priznavanje prava na zdravu životnu sredinu u domaćem zakonodavstvu, da jačaju međusektorsku saradnju, regulatorne agencije i ministarstava odgovornih za nadgledanje standarda relevantnih za prava deteta, kao i da razmotre donošenje politika i mehanizama za sprovođenje zaštite dece od štetnih posledica po životnu sredinu. Države takođe treba da prate izloženost dece kroz prikupljanje informacija o uticaju štete na životnu sredinu na decu i obezbede da su ti podaci javno dostupni.

Takođe, rezolucija podstiče države da obezbede pravo deteta na uživanje najvišeg mogućeg standarda fizičkog i mentalnog zdravlja, bez diskriminacije, kao i da preduzmu efektivne mere kako bi se osiguralo da sva deca u osetljivim situacijama mogu da ostvare svoja prava ravnopravno sa drugom decom, i da efekti štete po životnu sredinu ne utiču na njih nesrazmerno.

U situacijama kada su deca izložena kršenju prava ili zloupotrebi zbog posledica štete po životnu sredinu, države treba da osiguraju deci pristup pravdi, pravovremenim, efikasnim, inkluzivnim pravnim lekovima koji odgovaraju polu i starosti deteta, kao i da pružaju relevantne informacije o kršenjima i mehanizmima reparacije.

Države se ohrabruju da obezbede inkluzivno učešće dece u procesima donošenja odluka o životnoj sredini koje će verovatno uticati na njihov razvoj i opstanak, kao i podizanje svesti i unapređivanje obrazovanja koje priprema mlade za budućnost sa kojom se suočavaju.

Kršenja prava deteta od strane preduzeća treba da bude sprečeno kroz efektivne mere države, kao što je monitoring uticaja na životnu sredinu kako bi se obezbedilo da je poslovanje u skladu sa zakonima i regulativima vezanim za životnu sredinu. Ukoliko dođe do kršenja prava deteta, potrebno je preduzeti korake kako bi se osigurala zaštita prava deteta putem sudskih, administrativnih, zakonodavnih ili drugih sredstava.

Države se pozivaju na pojačanu saradnju u cilju rešavanja efekata štete po životnu sredinu na prava deteta, kroz razmenu informacija, da integrišu prava deteta u sve aktivnosti vezane za životnu sredinu, klimu, smanjenje rizika od katastrofa, kao i da razviju mere smanjenja budućeg negativnog uticaja klimatskih promena na decu u najvećoj meri.

Rezolucija je dostupna na engleskom jeziku na linku.