Glyph

Sprovođenje projekta „Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija“, kreirana matrica i dalje aktivnosti

01.11.2018.

U prethodnom periodu, članice Koalicije za monitoring prava deteta, koju čine Centar za prava deteta, Beogradski centar za ljudska prava, Centar za socijalnu politiku, Astra i Užički centar za prava deteta, održale su niz radionica za predstavnike organizacija civilnog društva, u partnerstvu sa Mrežom organizacija za decu Srbije. Radionice su bile tematski organizovane i obuhvatile su 35 organizacija koje svojim radom doprinose unapređenju prava deteta, ali i ljudskih prava uopšte. Organizacije su imale priliku da sa članicama Koalicije diskutuju o dobijenim preporukama Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija, kao i o mogućim indikatorima za praćenje njihove implementacije. Kao rezultat, izrađeni su predlozi indikatora u okviru svake tematske radionice od kojih je kreirana matrica na koju su sve organizacije dostavile finalne komentare.

Ceo proces je uključio i decu koja su iznela svoja mišljenja o stanju prava deteta u praksi i aktivno učestvovala u kreiranju dela matrice koja će biti prilagođena deci, a koja ima za cilj unapređenje participacije dece.

Projekat “Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija“ podržan je od strane Kancelarije UNICEF u Srbiji, a sprovodi ga Centar za prava deteta uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Ciljevi projekta usmereni su na unapređenje praćenja preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija kroz saradnju javnog sektora, organizacija civilnog društva i dece.