Glyph

Tokom jula i avgusta održano je deset konsultativnih radionica Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji

31.08.2018.

Centar za prava deteta sprovodi projekat “Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija” u
partnerstvu sa kancelarijom UNICEF u Srbiji. Nakon što su razvijeni predlozi indikatora za svaku pojedinačnu preporuku koju je Komitet za prava deteta UN uputio Srbiji u februaru 2017. godine, tokom jula i avgusta održano je deset konsultativnih radionica Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji u partnerstvu sa Mrežom organizacija za decu Srbije (MODS) na kojima su učestvovale organizacije civilnog društva koje se bave pravima deteta u cilju daljeg razvijanja indikatora.

Radionice su bile tematski organizovane i obuhvatile su 35 organizacija koje svojim radom doprinose unapređenju prava
deteta, ali i ljudskih prava uopšte. Organizacije su imale priliku da sa članicama Koalicije diskutuju o dobijenim preporukama Komiteta za prava deteta. Kao rezultat, izrađeni su predlozi indikatora u okviru svake tematske radionice od kojih je kreirana matrica na koju su sve organizacije dostavile finalne komentare.

Pripremljena je i onlajn platforma za praćenje ovih preporuka od strane organizacija civilnog društva koje se bave
pravima deteta. Preporuke su takođe povezane sa preporukama drugih UN tela za ljudska prava, UPR preporukama,
Agendom 2030 i usvojenim strategijama na nacionalnom nivou.

Participacija dece

U okviru projekta ovog projekta Centar za prava deteta je održao 6 konsultativnih radionica sa 60 dece iz raznih gradova
kako bi im približio preporuke Komiteta za prava deteta i kako bi se deca aktivno uključila u proces njihove primene.