Glyph

Verifikacioni sastanak i fokus grupa sa stručnjacima u oblasti prava deteta da izrazi svoje mišljenje u pravosudnom sistemu održani su u oktobru 2018. godine

07.08.2018.

U Beogradu, tokom jula 2018. godine, Centar za prava deteta je održao verifikacioni sastanak i fokus grupu sa stručnjacima u oblasti prava deteta da izrazi svoje mišljenje u pravosudnom sistemu. Organizovanje ovog sastanka i fokus grupe je deo projekta „Pravo deteta da se njegov glas čuje“ koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava, a koji se sufinansira iz budžeta Republike Srbije, uz podršku Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Među učesnicima su bile sudije koje postupaju u građanskopravnoj materiji osnovnih, viših i apelacionih sudova, Vrhovnog kasacionog suda, stručnjaci centara za socijalni rad, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i drugih relevantnih institucija. Materijal je prvenstveno namenjen deca čiji su roditelji u postupku razvoda ili se rastaju. Deca često prolaze kroz bolan period u postupku razvoda braka njihovih roditelja, u kome nemaju dovoljno informacija o proceduri kroz koju prolaze što na njih može ostaviti niz negativnih posledica.  Upravo im  ovaj materijal omogućava da se upoznaju sa ovim procedurama i njihovoj ulozi, kao i pravima koje imaju u postupku.

Tako, na primer, deca će biti upoznata sa svojim pravom na participaciju što znači da u svakoj situaciji u kojoj se odlučuje o njihovim pravima i interesima imaju pravo da slobodno izraze svoje mišljenjei da se ono uzme u obzir prilikom odlučivanja, da dobiju sve potrebne informacije o postupku u sudu ili centru za socijalni rad, da budu pripremljeni za dolazak pred sud, kao i da imaju odgovarajuću pomoć i podršku tokom sudskog postupka.Ovaj materijal takođe daje deci niz saveta koji im mogu pomoći da se osećaju bolje tokom ovog perioda.