Glyph

Verifikacioni sastanak i fokus grupa sa stručnjacima u oblasti prava deteta da izrazi svoje mišljenje u sistemu obrazovanja održani su u oktobru 2018. godine.

08.08.2018.

U Beogradu, tokom jula 2018. godine, Centar za prava deteta je održao verifikacioni sastanak i fokus grupu sa stručnjacima u oblasti prava deteta da izrazi svoje mišljenje u sistemu obrazovanja. Organizovanje ovog sastanka i fokus grupe je deo projekta „Pravo deteta da se njegov glas čuje“ koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava, a koji se sufinansira iz budžeta Republike Srbije, uz podršku Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Sastanku su prisustvovali  predstavnici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i drugih relevantnih institucija.

U materijalu koji se odnosi na sistem obrazovanja deca su upoznata sa svojim pravima u školi, kao što su pravo na uvažavanje ličnosti, kvalitetan obrazovno-vaspitni rad, zaštitu od diskriminacije i nasilja, informacije o pitanjima od značaja za obrazovanje i vaspitanje deteta, slobodu udruživanja u grupe, klubove i učenički parlament. Deci su takođe objašnjene njihove obaveze u školi i na koji način i u kojim rokovima mogu uložiti prigovor u određenim situacijama i uopšte na koje načine svoja prava mogu ostvariti u praksi.

Takođe, svaki materijal ima uvodni deo posebno posvećen pravu na participaciju i zaštiti od svakog oblika diskriminacije i nasilja.