Glyph

Saopštenje

10.05.2023.

Centar za prava deteta izražava svoju zabrinutost povodom odluke koju je donela Komisija za ostvarivanje ishrane dece u predškolskoj ustanovi “Dečiji dani” u Beogradu, da od 8. maja zbog nedostatka kadra koji priprema i distribuira hranu, neće pripremati obroke za decu sa alergijama na hranu, kao i za decu sa drugim zdravstenim problemima, te će obroke za njih obezbeđivati roditelji.

Ukidanje obroka za decu sa alergijama i drugim problemima nije u skladu ni sa Ustavom Republike Srbije koji zabranjuje svaku diskriminaciju, po bilo kom osnovu. Ustavna zabrana diskriminacije dalje je razrađena u Zakonu o zabrani diskriminacije. Ovim zakonom posebno je zabranjena i diskriminacija u oblasti obrazovanja i propisano je da svako ima pravo na predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje i stručno osposobljavanje pod jednakim uslovima.

Republika Srbija je strana ugovornica Konvencije o pravima deteta, te se obavezala da odredbe te Konvencije poštuje, uključujući i stavove Komiteta za prava deteta, ugovornog tela koje vrši nadzor nad odredbama tog međunarodnog ugovora. Opštim komentarom broj 7 Komiteta za prava deteta, istaknuta je činjenica da su mala deca titulari svih prava iz Konvencije, kao i da je rano detinjstvo period od ključnog značaja za ostvarivanje svih prava. Jedan od ciljeva ovog komentara je skretanje pažnje na različitosti u ranom detinjstvu koje treba da se uzmu u obzir, uključujući različitosti u okolnostima života male dece, kvaliteta njihovih iskustava i uticajima koji oblikuju njihov razvoj.

Kada je u pitanju pravo na nediskriminaciju, Komitet je istakao da određene grupe male dece ne smeju biti diskriminisane, kao i da diskriminacija može da se javi u obliku smanjenih nivoa ishrane, a obrađeno je i pitanje obezbeđivanja zdravstvene nege, u okviru kojeg je navedeno da države ugovornice, između ostalog, imaju odgovornost da obezbede i pristup dobroj ishrani.

U skladu sa gore navedenim, predlažemo da nadležni organi preduzmu sve neophodne radnje i mere kako bi se svakom detetu obezbedila ishrana u skladu sa njihovim zdravstvenim stanjem, s obzirom da se radi o osnovnom preduslovu za pravilan rast, razvoj, očuvanje i unapređenje zdravlja svakog deteta.