Glyph

Child Rights Concept

Deca su u međunarodnom pravu prepoznata kao posebno osetljiva i specifična kategorija za čiju zaštitu nisu dovoljni uobičajeni mehanizmi zaštite predviđeni pravom ljudskih prava.

Negde od 17. veka dete počinje da se tretira kao posebno osetljivo biće i može se smatrati da dolazi do buđenja svesti o detinjstvu kao pojmu. Zahvaljujući razvojnim psiholozima, prepoznate su karakteristike i postojanje autonomije ličnosti deteta i nužnost da iste uvažimo, poštujemo, normativno uobličimo i garantujemo ili da stvorimo ambijent u kome se prava deteta zaista priznaju i ostvaruju.

Prava deteta su danas činjenica, realnost priznata međunarodnim pravom. Ona su normativno uređena i proces normiranja će teći i napredovati prateći tokove razvoja društvenog života.

Pod pojmom prava deteta smatramo prava koja su po svojoj prirodi ljudska i koja svako dete ima bez obzira u kojoj državi živi, političkom, kulturnom, ekonomskom okruženju, u skladu sa kakvim tradicijama, običajima i verovanjima se razvija.

To je korpus prava iznikao prvenstveno iz dve osnovne ideje:

 • deca su autonomne ličnosti sa specifičnim potrebama i pravima i, u skladu sa tim, nosioci pravnih zahteva tj. aktivni subjekti prava, a ne isključivo objekti zaštite od strane odraslih;
 • usled specifičnih psihofizičkih karakteristika, zavisno od uzrasta i nivoa mentalne zrelosti deca su i posebno osetljiva i ranjiva kategorija koja zaslužuje posebnu, dodatnu zaštitu.

Najvažniji i najautoritativniji dokument u oblasti prava deteta na međunarodnom planu je Konvencija o pravima deteta iz 1989. godine, koju je do sad ratifikovalo 197 država.

Konvencija sadrži katalog prava deteta. Prava deteta su uzajamno povezana i ostvaruju se u svetlu ostvarivanja osnovnih principa Konvencije:

 • prava na život, opstanak i razvoj,
 • najboljeg interesa deteta,
 • prava na participaciju i
 • prava na nediskriminaciju.

Karakteristike Konvencije o pravima deteta:

 • Prvi put utvrđena univerzalno prihvaćena definicija raznih osnovnih prava deteta;
 • To je ugovor o ljudskim pravima sa najviše ratifikacija;
 • Prvi je međunarodni dokument u oblasti ljudskih prava koji u potpunosti obuhvata glavne tradicionalne grupe ljudskih prava: ekonomska, socijalna, kulturna, politička i građanska;
 • Konvencija je inventivan dokument jer priznaje nova i izazovna ljudska prava;
 • To je prvi međunarodni ugovor o ljudskim pravima koji implicitno priznaje ulogu nevladinih i ostalih organizacija građanskog društva u postupku ostvarivanja prava deteta;
 • Konvencija je moćan instrument za delovanje u oblasti prava deteta i na međunarodnom i na nacionalnom planu ovaj ugovor predstavlja okvir za unapređenje i ostvarivanje prava deteta.