Glyph

Klub DX


Dečji informacioni i kulturni centar – Klub DX okuplja decu i mlade, i osnovan je 1997. godine u okviru Centra za prava deteta.

Klub DX je mesto gde deca i mladi mogu da dobiju informacije o svojim pravima na jeziku koji je njima razumljiv. Isto tako mogu i da se uključe u aktivnosti kluba kao što su radionice, tribine, javne akcije, akcije samozastupanja, ukoliko su za to zainteresovani.

Članovi Kluba DX smišljaju i organizuju svoje aktivnosti uz podršku voditelja.  Takođe organizuju javne akcije, snimanje kratkih informativnih filmova i razna druga dešavanja kako bi svoje vršnjake podstakli da se i oni zalažu za ostvarivanje svojih prava.

Više od 200 članova Kluba DX je do sada učestvovalo u aktivnostima koje za cilj imaju unapređenje položaja dece i mladih u Republici Srbiji. U saradnji sa relevantnim institucijama i međunarodnim organizacijama, aktivnosti se sprovode na lokalnom, nacionalnom i međunardonom nivou. Do sada su deca i mladi učestvovali u aktivnostima kao što su izveštavanje o ostavrivanju prava deteta, kreiranju publikacije prilagođene deci – napisane jezikom koji je deci razumljiv, i brojnim aktivnostima koje za cilj imaju da se čuje glas dece i uvaži njihovo mišljenje.

Učeći o različitim kulturama, svojim izložbama, dokumentarnim filmovima i drugim aktivnostima, članovi Kluba DX informišu svoje vršnjake i opšu javnost o pravima dece koja su zagarantovana Konvencijom o pravima deteta.

Kako da postanete član Kluba DX?

Članstvo u Dečjem informacionom i kulturnom servisu – Klubu DX je otvoreno za svu decu i mlade starosti do 18 godina.

PRIJAVA

Rad Kluba DX podržava Save the Children International, Nemačka agencija za međunarodnu saradnju – GIZ, Pestalozzi fondacija, UNICEF, Save the Children (Švedska, Norveška, Ujedinjeno Kraljevstvo), CIDA, European Scout Office.

Aktivnosti Dečjeg infomacionog i kulturnog centra – Kluba DX možete pratiti na:

 @klubdx 

 @decijiklubdx

Klub DX