Glyph

CPD TIM

Jasmina Miković
direktorka

x

Jasmina Miković, direktorka

Jasmina Miković je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na međunarodnom smeru i dodatno se obrazovala u oblasti ljudskih prava i menadžmenta. Jasmina je imenovana za direktorku Centra za prava deteta 10. decembra 2019. godine.

Dvadesetogodišnje radno iskustvo stekla je u Norveškom savetu za izbeglice i NVO Praxis, fokusirajući se na zaštitu ljudskih prava marginalizovanih grupa (izbeglice, IRL, RAE i žrtve porodičnog nasilja) u oblasti prava deteta, antidiskriminacije, rodne ravnopravnosti, reforme javne uprave, migracija, statusnih i socioekonomskih prava.

Predsednica je Upravnog odbora Mreže organizacija za decu Srbije (MODS) i predstavlja MODS u radu Grupe nacionalnih partnerskih mreža Eurochild-a, koja se zalaže za ostvarivanje zajedničkog cilja da prava deteta i dobrobit dece budu u centru kreiranja politika na nacionalnom i evropskom nivou. U periodu od 2017. do 2019. godine predsedavala je sastancima Grupe nacionalnih partnerskih mreža Eurochild-a. Članica je Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije i Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja se bavi poglavljem 23 – Pravosuđe i osnovna prava. Kao resursna osoba, Jasmina učestvuje na redovnim sastancima stručnog tela Regionalnog resursnog centra za zaštitu dece u jugoistočnoj Evropi (RRC Child Protection Hub), u okviru projekta kojim u Srbiji koordinira Centar za integraciju mladih.

Učestvovala je na brojnim konferencijama i drugim stručnim skupovima, kao i u radu zagovaračkih i tematskih radnih grupa, u izradi tematskih i alternativnih izveštaja u oblasti prava deteta, pristupa pravima marginalizovanih grupa, zaštite od diskriminacije i dr.

Profesionalno se bavila odbojkom 11 godina.

 

Nada Lučić
menadžerka finansija

x

Nada Lučić, menadžerka finansija

Nada Lučić je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Podgorici.

Od 2004. godine radi u finansijama u civilnom sektoru. Radila je na rukovođenju finansijama kako na pojedinačnim projektima tako i na upravljanju finansijama celog udruženja. Tokom višegodišnjeg iskustva upoznala je specifične procedure i pravila finansijskog izveštavanja velikog broja domaćih i stranih donatora. Radila je kao finansijska menadžerka na projektima finansiranim od strane Evropske unije, UNICEF-a, UNVFVT-a, SHL-a, SCI-a, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva zdravlja itd.

Pohađala je više kurseva, treninga i seminara. U Privrednom savetniku u Beogradu, 2006. godine, stiče sertifikat za vođenje računovodstva privrednih društava prema međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Govori engleski jezik.

U junu 2018. godine Nada se pridružila timu Centra za prava deteta na poziciji finansijske menadžerke.

Jelena Paunović
menadžerka projekta

x

Jelena Paunović, menadžerka projekta

Jelena Paunović je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na međunarodnom smeru. Nakon studija usavršavala je svoje znanje iz oblasti ljudskih prava u Tunisu u kancelariji UNIDO na projektu regiona Afrike i Bliskog Istoka u promovisanju i osnaživanju žena za inkluzivni i održivi industrijski razvoj.

Jelena je pohađala školu ljudskih prava „L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix” na Univerzitetu mira u Francuskoj, a dodatna znanja i veštine stekla je na brojnim stručnim treninzima, seminarima i konferencijama na temu prava deteta i menadžmenta.

Od 2016. godine, Jelena Paunović je započela sa radom u Centru za prava deteta u Beogradu, na poziciji pravne savetnice u pružanju besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta i koordinatorke Kluba DX (Dečji informativno kulturni servis) u okviru Centra za prava deteta.

Govori engleski i francuski jezik.

Jelena Petrović
menadžerka projekta

x

Jelena Petrović, menadžerka projekta

Jelena Petrović je diplomirala na Filološom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku za engleski jezik i književnost, i dodatno se obrazovala u oblasti komunikacija, menadžmenta i ljudskih prava, sa posebnim fokusom na pravima deteta. Devetogodišnje iskustvo u civilnom sektoru stekla je u nevladinoj organizaciji Praxis na pozicijama menadžerke za komunikacije i koordinatorke Programa za prava deteta. Pored ostalog, bavila se održavanjem edukativnih radionica sa školskom decom na temu prevencije i eliminacije dečjih, ranih i prinudnih brakova, a učestvovala je u pisanju brojnih priloga telima UN-a i institucijama EU i izradi tematskih izveštaja: Dečji, rani i prinudni brakovi nisu privatna stvar porodiceSTOP dečjim brakovima, Dosadašnja postignuća i preostali izazovi u oblasti dečjih brakova.

Pohađala je brojne obuke, među kojima posebno ističe obuku Aflatoun organizacije iz Amsterdama i Evropske organizacije za vršnjačke obuke za rad za decom i mladima.

Poseduje višegodišnje iskustvo u prevođenju i radu sa decom i mladima u školama stranih jezika. Ima diplomu simultanog i konsekutivnog prevodioca za engleski jezik.

Pridružila se Centru za prava deteta 1. januara 2020. godine na poziciji menadžerke projekta.

Milana Todorović
menadžerka projekta

x

Milana Todorović, menadžerka projekta

Milana Todorović je diplomirala na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu na smeru menadžment bezbednosti i završila Evropski master program za ljudska prava i demokratizaciju na Inter-univerzitetskom centru 2017. godine u Veneciji.

Nakon završetka Škole ljudskih prava „Vojin Dimitrijević“ 2014. godine, počela je da volontira u Beogradskom centru za ljudska prava i tokom 2015. godine angažovana je na projektu „Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji“. U Beogradskom centru za ljudska prava radila je na zaštiti ljudskih prava izbeglica i tražilaca azila u  Srbiji kroz pružanje pomoći prilikom njihove integracije.

Dodatno obrazovanje je stekla na brojim seminarima, konferencijama, školama i drugim skupovima. Takođe, učestvovala je u pisanju brojnih priloga telima UN-a i evropskim institucijama o stanju prava deteta u Srbiji u oblasti obrazovanja i azila, kao i izveštaja, među kojima su: godišnji izveštaji Beogradskog centra za ljudska prava – Ljudska prava u Srbiji 2017, 2018. i 2019. godine na temu zaštita i ostvarivanje prava određenih grupa stanovništva – položaj Roma. Pored toga, učestvovala je u pisanju priloga za izveštaj Pravo na azil u Republici Srbiji 2018. godine na temu pristupa postupku azila tokom prekršajnog postupka i Pravo na azil u Republici Srbiji 2019. godine na temu integracije izbeglica. Svojim master radom doprinela je realizovanju Globalne studije Ujedinjenih nacija o deci lišene slobode.

U Centru za prava deteta počela je da radi 1. januara 2020. godine na poziciji menadžerke projekta.

Marija Petrović
stručna saradnica

x

Marija Petrović, stručna saradnica

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Master iz oblasti prava deteta stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu sa temom: „Prava deteta u porodičnoj sredini”.

Radi kao advokatica pretežno u oblasti porodičnog prava i konsultantkinja je u oblasti prava deteta. Kao saradnica Centra za prava deteta od 2005. godine, angažovana je na brojnim projektima. Najznačajnije iskustvo ima u oblasti monitoringa prava i izveštavanja pred Komitetom za prava deteta UN kao i u procesu Univerzalnog periodičnog izveštavanja, osnaživanju sistema podrške dece u oblasti zdravstvene zaštite i podrške deci sa smetnjama u razvoju. Značajno iskustvo ima i u oblasti zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja naročito u oblasti sportskih aktivnosti i dece sa smetnjama u razvoju.

Kao suprevizorka i predavačica na Pravnoj klinici za porodično pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu bila je angažovana u periodu od 2016. do 2019. godine, nakon čega je Pravna klinika za porodično pravo prestala sa radom sa klijentima.

Osim Centra sarađuje i sa drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama kao što su UNICEF Srbija, UNICEF Crna Gora, UNICEF Bosna i Hercegovina, Save the Children, World Vision, Mreža organizacija za decu Srbije, Užički Centra za prava deteta, INDIGO  i dr.

Koautorka je velikog broja publikacija, izveštaja, priručnika, istraživanja i analiza iz oblasti prava deteta.

Članica je Upravnog odbora Mreže organizacija za decu Srbije.

Milena Banić
stručna saradnica

x

Milena Banić, stručna saradnica

Milena Banić je stalna stručna konsultantkinja Centra za prava deteta.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Master iz oblasti prava deteta stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu sa temom: „Zlostavljanje i zanemarivanje deteta”, a master evropskih integracija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom „Strateška zastupanja u oblasti ljudskih prava u slučajevima diskriminacije”. Trenutno pohađa doktorske akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu i priprema doktorsku disertaciju iz oblasti ekološkog prava.

Kao stipendistkinja PILnet instituta Njujork usavršavala se u oblasti zastupanja ljudskih prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Kolumbija u Njujorku i volontirala u Institutu za pravdu — VERA i organizaciji Legal Aid Society u Njujorku.

Radi kao advokatica i kosultantkinja u oblasti ljudskih prava i prava deteta. Angažovana je kao  suprevizorka i predavačica na Pravnoj klinici za porodično pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION.

Do sada je sarađivala sa brojnim međunarodnim organizacijama kao što su UNICEF Srbija, UNICEF Crna Gora, UNICEF Bosna i Hercegovina, Save the Children, PRI International, PILnet, World Vision i druge, kao i brojnim domaćim organizacijama i institucijama.

Autorka i koautorka je više objavljenih radova, stručnih analiza i priručnika.

Tamara Tomašević
koordinatorka Kluba DX

x

Tamara Tomašević, koordinatorka Kluba DX

Tamara Tomašević je koordinatorka Kluba DX i samostalna stručna konsultantkinja.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na odseku za psihologiju 2006. godine.

Od srednje škole i u toku studija, učestvovala je u brojnim aktivnostima lokalnih i međunarodnih organizacija čiji je rad usmeren na promociju i zaštitu mirovnog obrazovanja, nenasilne komunikacije i zaštite prava dece prvenstveno iz grupa koje su izložene diskriminaciji u društvu.

Kroz brojne profesionalne treninge kontinuirano je unapređivala svoja znanja i veštine u oblasti mirovnog obrazovanja, ljudskih i prava deteta, prava manjinskih grupa, rodne ravnopravnosti, nenasilne komunikacije, vršnjačke medijacije, anti-diskriminacije, prevencije nasilja, socijalnog preduzetništva, korišćenja umetnosti u razvoju dijaloga u podeljenim zajednicama, prevencije i borbe protiv trgovine ljudima i programima usmerenim na jačanje etike i interiteta javnih službenika, prevenciju korupcije.

Tamara poseduje 15 godina trenerskog iskustva u radu sa decom, mladima i odraslima u navedenim oblastima u privatnom, državnom i nevladinom sektoru.

Osim trenerskog iskustva, sposobnosti da kreira i prilagodi programe u skladu sa potrebama različitih ciljnih grupa, gostujuća je predavačica i moderatorka, konsultantkinja, voditeljka obuka, seminara, stručnih skupova, okruglih stolova, treninga za stručne trenere na teritoriji Republike Srbije i regiona.

Dražen Zacero
koordinator Kluba DX

x

Dražen Zacero, koordinator Kluba DX

 

Dražen Zacero je sertifikovani koordinator programa omladinskog rada, predsednik Skupštine Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada, potpredsednik Upravnog odbora saveza udruženja “Prijatelji dece Srbije”, savetnik za socijalne inovacije i omladinske projekte u Centru za podršku i inkluziju “Help net”, osnivač i mentor nove nacionalne neformalne  mreže mladih “Dobri ljudi”.

Interesovanja: prava deteta, razvoj liderstva mladih, transformativno liderstvo, digitalna transformacija, socijalni marketing, socijalna politika, socijalni uticaj i upravljanje promenama.

Znanje je stečeno od starijih eksperata kroz obuke i iskustvo saradnje sa svim značajnijim udruženjima u oblati omladinskog rada i prava deteta, kao i telima Narodne skupštine, Vlade R. Srbije, Savetom Evrope, EU, agencijama UN-a, brojnim međunarodnim organizacijama i fondacijama.

Iskustvo u polju inovacija razvio je kroz monitoring inovacija u finansijskoj industriji, kao projektni koordinator međunarodne kompanije Projective sa sedištem u Briselu (2016-2018).

Oblast participacije dece i socijalnih inovacija zahteva široka interesovanja, sposobnost divergentnog mišljenja, pristupačnost, otvorenost i konstantnu energiju za sticanje novih kompetencija i modernih veština, te je Draženovo angažovanje u Klubu DX veoma značajno kao nekog ko ume da uključi i zainteresuje decu i mlade i ponudi širok spektar znanja i veština korisnih za javno zastupanje i stvaranje sigurnog i podsticajnog okruženja za razvoj participacije dece.

Sanja Zrnić
saradnica za komunikacije

x

Sanja Zrnić, saradnica za komunikacije

Sanja Zrnić je diplomirana novinarka i komunikološkinja, a angažovana je kao konsultantkinja za komunikacije.

Tokom svoje profesionalne karijere pisala je za Nedeljnik Vreme i Večernje novosti i usavršavala se u oblasti medijskih komunikacija i odnosa s javnošću.

Iskustvo u oblasti ljudskih prava sticala je radeći na projektima u međunarodnim i lokalnim organizacijama (UNICEF, Centar za prava deteta) u domenu zaštite i promocije prava deteta. Dodatno iskustvo stekla je radeći kao menadžerka projekta u marketinškim agencijama i organizacijama za podršku razvoja tehnološkog preduzetništva, inovacija i startapova.

Sanja Zrnić je i jedna od osnivačica dečijeg kreativnog haba „KidHub“, u okviru kojeg se deca od 6 do 16 godina podstiču da postanu aktivni kreatori inovativnih rešenja ekoloških i društvenih izazova upotrebom novih tehnologija.