Glyph

TIM CPD

Jelena Paunović
direktorka

x

Jelena Paunović, direktorka

Jelena Paunović je osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila 2014. godine, a nakon položenog pravosudnog ispita je nastavila svoju edukaciju na masteru Ekološkog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji trenutno pohađa. U Tunisu je provela godinu dana kao stažistkinja u UNIDO kancelariji gde se bavila osnaživanjem žena i njihovih prava u inkluzivnom industrijskom razvoju.
Jelena je pohađala Institut za ljudska prava “L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix”, u Francuskoj gde je dodatno stekla znanja u oblasti ljudskih prava. Jelena je bila zaposlena u CPD-u od februara 2016. do septembra 2022. godine, gde je prvobitno bila angažavana kao pravna savetnica pri pružanju besplatne pravne pomoći u slučajevima kršenja prava deteta oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite. Nakon toga radila je na sproveđenju aktivnosti projekata CPD-a u oblasti zaštite dece od nasilja, promovisanju pozitivnog roditeljstva, unapređenju položaja deteta u pravosudnom sistemu i drugim oblastima koje se tiču promovisanja i zaštite prava deteta u Republici Srbiji. Tokom svog angažovanja je predstavljala organizaciju u više međunarodnih i nacionalnih tela i organizacija u kojima je CPD član. Pored toga, Jelena je tokom svog rada bila kontinuirano uključena u kreiranje internih politika i procedura i jačanje organizacijskih kapaciteta CPD-a. Više godina je podržavala i bila aktivno uključena u rad Kluba DX.
Govori engleski i francuski jezik.
Od maja 2023. godine Jelena Paunović je direktorka Centra za prava deteta u Beogradu.

Tamara Ručnov
projektna koordinatorka

x

Tamara Ručnov, projektna koordinatorka

Tamara Ručnov diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na odseku pedagogije. Nakon završenih osnovnih studija, studirala je na multidisciplinarnim master studijama pri Rektoratu Univerziteta u Beogradu u oblasti migracija. Petogodišnje
volontersko i radno iskustvo u civilnom sektoru stekla je radom na projektima sa decom, mladima i u oblasti obrazovanja.

Tamara je tokom 2019.godine pohađala školu ljudskih prava „Vojin Dimitrijević“ Beogradskog centra za ljudska prava, a dodatna znanja i veštine stekla je na brojnim stručnim seminarima, treninzima i konferencijama iz oblasti multikulturalnosti, ljudskih prava i
koordinacije projekata.

Član je centra MIGREC pri Fakultetu političkih nauka u Beogradu u okviru kojeg se bavi pravima deteta i integracijom u oblasti migracija.

Svoje iskustvo u radu sa decom dodatno je osnažila radionicama i razgovorima sa decom iz zavoda za vaspitanje dece i omladine. Takođe, aktivno je učestvovala u izradi istraživanja i analiza koji se odnose na decu koja su u sukobu sa zakonom – deca učinioci krivičnih dela, deca žrtve i deca svedoci.

Pridružila se Centru za prava deteta 1. septembra 2022.godine na poziciji projektne koordinatorke.

Kristina Staletović
projektna asistentkinja

x

Kristina Staletović, projektna asistentkinja

Kristina je završila osnovne studije na Fakultetu političkih nauka 2023. godine na odseku Politikologija. Tokom školovanja je pokazala interesovanje za socijalno ugrožene grupe i učestvovala je na brojnim seminarima i radionicama koje obrađuju teme položaja marginalizovanih grupa te joj je cilj da doprinese stvaranju društva jednakih mogućnosti za sve.

Pored toga, pohađala je kurseve iz oblasti ljudskih prava, koji su joj pomogli da iskristalizuje svoja interesovanja i ista fokusira na prava deteta.

Pridružila se Centru za prava deteta u januaru 2024. je na poziciji projektne asistentkinje.

Milan Otašević
saradnik za finansije i administraciju

x

Milan Otašević, saradnik za finansije i administraciju

Milan Otašević je apsolvent na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, na smeru specijalne pedagogije. U civilnom sektoru radi od 2005. godine. Prvenstveno je radio sa decom i mladima u uličnoj situaciji, a kasnije i na rukovođenju finansijama i administracijom, kako na pojedinačnim projektima tako i na upravljanju finansijama i administracijom celog udruženja.

Tokom višegodišnjeg iskustva upoznao je specifične procedure i pravila finansijskog izveštavanja velikog broja stranih i domaćih donatora i institucija. Radio je kao finansijski menadžer na projektima finansiranim od strane više različitih ambasada u Beogradu, Evropske unije, UNICEF-a, GIZ-a, Save the Children, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva zdravlja, Ministarstva za omladinu i sport, Gradskih sekretarijata za socijalnu i dečju zaštitu, itd.

Uspešno je završio više kurseva, treninga i seminara, kako iz oblasti finansija tako i iz oblasti dečijih i ljudskih prava. Govori engleski jezik.

U martu 2022. godine Milan se pridružio timu Centra za prava deteta na poziciji saradnika za finansije i administraciju.

Marija Petrović
stručna saradnica

x

Marija Petrović, stručna saradnica

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Master iz oblasti prava deteta stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu sa temom: „Prava deteta u porodičnoj sredini”.

Radi kao advokatica pretežno u oblasti porodičnog prava i konsultantkinja je u oblasti prava deteta. Kao saradnica Centra za prava deteta od 2005. godine, angažovana je na brojnim projektima. Najznačajnije iskustvo ima u oblasti monitoringa prava i izveštavanja pred Komitetom za prava deteta UN kao i u procesu Univerzalnog periodičnog izveštavanja, osnaživanju sistema podrške dece u oblasti zdravstvene zaštite i podrške deci sa smetnjama u razvoju. Značajno iskustvo ima i u oblasti zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja naročito u oblasti sportskih aktivnosti i dece sa smetnjama u razvoju.

Kao suprevizorka i predavačica na Pravnoj klinici za porodično pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu bila je angažovana u periodu od 2016. do 2019. godine, nakon čega je Pravna klinika za porodično pravo prestala sa radom sa klijentima.

Osim Centra sarađuje i sa drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama kao što su UNICEF Srbija, UNICEF Crna Gora, UNICEF Bosna i Hercegovina, Save the Children, World Vision, Mreža organizacija za decu Srbije, Užički centar za prava deteta, INDIGO  i dr.

Koautorka je velikog broja publikacija, izveštaja, priručnika, istraživanja i analiza iz oblasti prava deteta.

Bila je članica Upravnog odbora Mreže organizacija za decu Srbije od njenog osnivanja do 2020. godine.

Milena Banić
stručna saradnica

x

Milena Banić, stručna saradnica

Milena Banić je stalna stručna konsultantkinja Centra za prava deteta.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Master iz oblasti prava deteta stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu sa temom: „Zlostavljanje i zanemarivanje deteta”, a master evropskih integracija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom „Strateška zastupanja u oblasti ljudskih prava u slučajevima diskriminacije”. Trenutno pohađa doktorske akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu i priprema doktorsku disertaciju iz oblasti ekološkog prava.

Kao stipendistkinja PILnet instituta Njujork usavršavala se u oblasti zastupanja ljudskih prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Kolumbija u Njujorku i volontirala u Institutu za pravdu — VERA i organizaciji Legal Aid Society u Njujorku.

Radi kao advokatica i kosultantkinja u oblasti ljudskih prava i prava deteta. Angažovana je kao  suprevizorka i predavačica na Pravnoj klinici za porodično pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION.

Do sada je sarađivala sa brojnim međunarodnim organizacijama kao što su UNICEF Srbija, UNICEF Crna Gora, UNICEF Bosna i Hercegovina, Save the Children, PRI International, PILnet, World Vision i druge, kao i brojnim domaćim organizacijama i institucijama.

Autorka i koautorka je više objavljenih radova, stručnih analiza i priručnika.

Tamara Tomašević
koordinatorka Kluba DX

x

Tamara Tomašević, koordinatorka Kluba DX

Tamara Tomašević je koordinatorka Kluba DX i samostalna stručna konsultantkinja.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na odseku za psihologiju 2006. godine.

Od srednje škole i u toku studija, učestvovala je u brojnim aktivnostima lokalnih i međunarodnih organizacija čiji je rad usmeren na promociju i zaštitu mirovnog obrazovanja, nenasilne komunikacije i zaštite prava dece prvenstveno iz grupa koje su izložene diskriminaciji u društvu.

Kroz brojne profesionalne treninge kontinuirano je unapređivala svoja znanja i veštine u oblasti mirovnog obrazovanja, ljudskih i prava deteta, prava manjinskih grupa, rodne ravnopravnosti, nenasilne komunikacije, vršnjačke medijacije, anti-diskriminacije, prevencije nasilja, socijalnog preduzetništva, korišćenja umetnosti u razvoju dijaloga u podeljenim zajednicama, prevencije i borbe protiv trgovine ljudima i programima usmerenim na jačanje etike i interiteta javnih službenika, prevenciju korupcije.

Tamara poseduje 15 godina trenerskog iskustva u radu sa decom, mladima i odraslima u navedenim oblastima u privatnom, državnom i nevladinom sektoru.

Osim trenerskog iskustva, sposobnosti da kreira i prilagodi programe u skladu sa potrebama različitih ciljnih grupa, gostujuća je predavačica i moderatorka, konsultantkinja, voditeljka obuka, seminara, stručnih skupova, okruglih stolova, treninga za stručne trenere na teritoriji Republike Srbije i regiona.

Dražen Zacero
koordinator Kluba DX

x

Dražen Zacero, koordinator Kluba DX

 

Dražen Zacero je sertifikovani koordinator programa omladinskog rada, predsednik Skupštine Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada, potpredsednik Upravnog odbora saveza udruženja “Prijatelji dece Srbije”, savetnik za socijalne inovacije i omladinske projekte u Centru za podršku i inkluziju “Help net”, osnivač i mentor nove nacionalne neformalne  mreže mladih “Dobri ljudi”.

Interesovanja: prava deteta, razvoj liderstva mladih, transformativno liderstvo, digitalna transformacija, socijalni marketing, socijalna politika, socijalni uticaj i upravljanje promenama.

Znanje je stečeno od starijih eksperata kroz obuke i iskustvo saradnje sa svim značajnijim udruženjima u oblati omladinskog rada i prava deteta, kao i telima Narodne skupštine, Vlade R. Srbije, Savetom Evrope, EU, agencijama UN-a, brojnim međunarodnim organizacijama i fondacijama.

Iskustvo u polju inovacija razvio je kroz monitoring inovacija u finansijskoj industriji, kao projektni koordinator međunarodne kompanije Projective sa sedištem u Briselu (2016-2018).

Oblast participacije dece i socijalnih inovacija zahteva široka interesovanja, sposobnost divergentnog mišljenja, pristupačnost, otvorenost i konstantnu energiju za sticanje novih kompetencija i modernih veština, te je Draženovo angažovanje u Klubu DX veoma značajno kao nekog ko ume da uključi i zainteresuje decu i mlade i ponudi širok spektar znanja i veština korisnih za javno zastupanje i stvaranje sigurnog i podsticajnog okruženja za razvoj participacije dece.

Sanja Zrnić
saradnica za komunikacije

x

Sanja Zrnić, saradnica za komunikacije

Sanja Zrnić je diplomirana novinarka i komunikološkinja, a angažovana je kao konsultantkinja za komunikacije.

Tokom svoje profesionalne karijere pisala je za Nedeljnik Vreme i Večernje novosti i usavršavala se u oblasti medijskih komunikacija i odnosa s javnošću.

Iskustvo u oblasti ljudskih prava sticala je radeći na projektima u međunarodnim i lokalnim organizacijama (UNICEF, Centar za prava deteta) u domenu zaštite i promocije prava deteta. Dodatno iskustvo stekla je radeći kao menadžerka projekta u marketinškim agencijama i organizacijama za podršku razvoja tehnološkog preduzetništva, inovacija i startapova.

Sanja Zrnić je i jedna od osnivačica dečijeg kreativnog haba „KidHub“, u okviru kojeg se deca od 6 do 16 godina podstiču da postanu aktivni kreatori inovativnih rešenja ekoloških i društvenih izazova upotrebom novih tehnologija.