Glyph

TEKUĆI PROJEKTI

  1. Naziv projekta: FOKUS – Radimo zajedno za pravosudni sistem koji u centru ima prava i potrebe deteta
   Partneri: Terre des hommes Hungary, Defence for Childre Netherlands, Child Circle Belgium, Terre des hommes Hellas, Terre des hommes Romania
   Donator: EU kroz program Evropske unije “Pravo, jednakost i državljanstvo 2014-2020”
   Period sprovođenja: 1.1.2020 – 31.3.2022.


  2. Naziv projekta: Promovisanje pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji
   Partner: Republički zavod za socijalnu zaštitu
   Donator: EU kroz program Evropske unije “Pravo, jednakost i državljanstvo 2014-2020”
   Period sprovođenja: 1.1.2020 – 30.9.2022.


  3. Naziv projekta: Pozitivno roditeljstvo
   Donator: EU kroz EIDHR
   Period sprovođenja: 1.1.2020 – 30.6.2022.


  4. Naziv projekta: Prava deteta u Srbiji – Unapređenje položaja deteta u pravosudnom sistemu Republike Srbije
   Partneri: Međunarodni komitet spasa i ASTRA
   Donator: EU kroz program Evropske unije “Pravo, jednakost i državljanstvo 2014-2020”
   Period sprovođenja: 2.2.2020 – 1.7.2022.


  5. Naziv projekta: Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija 
   Donator: UNICEF
   Period sprovođenja: 1. 6. 2021 – 31.5.2023.


  6. Naziv projekta: Osnaživanje dece da prepoznaju i prijave trgovinu ljudima u Republici Srbiji
   Partner: NVO Atina
   Donator: Evropska unija i Savet Evrope u okviru zajedničkog programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019–2022″
   Period sprovođenja: 1.11.2021 – 15.6.2022.


  7. Naziv projekta: Oceni svoja prava i uključi se
   Nosilac projekta: Beogradski centar za ljudska prava
   Partneri:Centar za prava deteta, Udruženje građanki FemPlatz, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Inicijativa za ekonomska i socijalna prava: A11
   Donator: Vlada Švajcarske – „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”
   Period sprovođenja: maj 2022 – maj 2023.


  8. Naziv projekta: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da adekvatno doprinose ispunjavanju obaveza Srbije u oblasti prava deteta
   Donator: Misija OEBSA u Srbiji
   Period sprovođenja: 15.06.2022 – 15.12.2022.

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.