Glyph

Promovisanje pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji

Naziv projekta: Promovisanje pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji
Partner: Republički zavod za socijalnu zaštitu
Donator: EU kroz program Evropske unije “Pravo, jednakost i državljanstvo 2014-2020”
Period sprovođenja: 1.1.2020 – 31.12.2021.

Cilj projekta je da doprinese unapređenju prava deteta kroz promovisanje pristupa pozitivnog maloletničkog pravosuđa za decu učinioce krivičnih dela kao posebno ranjivu grupu dece s obzirom da su ova deca najčešće iz marginalizovanih i ranjivih kategorija populacije i često su izložena siromaštvu, nasilju, problemima mentalnog zdravlja i sl. Kroz ovaj projekat će se razviti programi rada sa decom u ustanovama za vaspitanje dece i omladine koji su inovativni, zasnovani na dokazima i koji u centar stavljaju dete i porodicu, sprovešće se obuke za stručnjake, jačaće se multi-sektorska saradnja i participacija dece u ovim postupcima.

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.