Glyph

Institucionalna podrška razvoju kapaciteta Centra za prava deteta

Vreme realizacije: 2013 – 2015. godina

Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku Swedish International Development Cooperation Agency preko Save the Children International

Reč je o nastavku istoimenih projekata implementiranih tokom 2011. i 2012. godine, podržanih od Save the Children Sweden. Projekat treba da doprinese razvoju Centra za prava deteta kao vodeće organizacije za praćenje prava deteta u Srbiji i na zapadnom Balkanu.

Tokom 2013. godine projekat je bio usmeren ka izgradnji organizacije kroz poboljšanje i širenje saradnje i umrežavanje sa drugim organizacijama na nacionalnom i evropskom nivou, poboljšanju mehanizama za punu primenu zakonodavnih rešenja u oblasti prava deteta, razvoju relevantnih tematskih izvora i materijala kako za Centar za prava deteta tako i za ostale organizacije u Srbiji, povećanju participacije dece u procesu praćenja i izveštavanja o primeni Konvencije o pravima deteta i Univerzalnog periodičnog pregleda, unapređenju sistema informisanja šire javnosti, posebno dece i relevantinih društvenih činilaca o aktivnostima koje Centar sprovodi, kao i jačanju unutrašnje strukture i dostizanja efikasnije organizacije delovanja Centra za prava deteta.

Ostvareni rezultati:

  • s ciljem lobiranja i zastupanja u vezi sa priznavanjem i poboljšanjem pravosuđa po meri deteta u zakonodavstvu i praksi u Srbiji, pripremljen je i odštampan Policy paper „Pravosuđe po meri deteta u Republici Srbiji“. Dokument je distribuiran relevantnim akterima u Srbiji i relevantnim odeljenjima u Evropskoj komisiji u Beogradu i Briselu, kao i na različitim stručnim skupovima. S tim u vezi održana su3 sastanka sa relevantnim predstavnicima Evropske komisije, dokument je predstavljen na 4 stručna skupa čiji fokus je bio na unapređenju sistema maloletničkog pravosuđa u Republici Srbiji, dok je distribuiran i ostalim relevantnim akterima i profesionlcima u Srbiji koji se bave predmetnom temom;
  • s ciljem uspostavljanja i unapređenja saradnje sa organizacijama civilnog društva u Srbiji i regionu organizovano je više različitih događaja (održan trening za jačanje kapaciteta Koalicije za monitoring prava deteta za proces periodičnog izveštavanja pred Komitetom za prava deteta, održana 3 sastanka Koalicije za monitoring prava deteta, održana regionalna konferencija s ciljem prezentovanja i razmatranja Opštih mera primene Konvencije o pravima deteta u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori),
  • predstavnici Centra učestvovali su na ukupno 55 stručnih skupova (51 u zemlji i 4 inostranstvu);
  • u vezi sa temom prava deteta prikupljeno je klasifikovano i stavljeno u upotrebu35 materijala;
  • publikovano je i distribuirano ukupno 6 naslova;
  • baza releveantnih zakona postavljena na internet prezentaciji Centra, dopunjena je sa 4 nova zakonska teksta;
  • predstavnici omladinske grupe DX predstavili su svojim vršnjacima Izveštaj o pravima deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih i Preporuke Saveta za ljudska prava UN povodom drugog procesa Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava u Republici Srbiji sa aspekta prava deteta na ukupno 4radionice;
  • uspostavljena je zajednička saradnja Kluba za zdrave promene i DX kroz realizaciju zajedničkih aktivnosti (organizacija tematskih sastanaka i radionica, zajedničko razmatranje rezultata Izveštaja o pravima deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih, organizovanje zajedničkih izleta i organizovanih poseta kulturnim događajima u gradu, i dr.);
  • razvijena i od strane Upravnog odbora usvojena Komunikacijska strategija Centra za prava deteta za period 2014-2016;
  • izrađena Situaciona analiza stanja prava deteta u četiri opštine na severu Kosova (Leposavić, Zvečan, Severna Mitrovica, Zubin Potok).

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.