Glyph

Institucionalna podrška razvoju kapaciteta Centra za prava deteta

Vreme realizacije: 2013 – 2016. godina

Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijsku podršku Swedish International Development Cooperation Agency preko Save the Children International

Reč je o nastavku istoimenih projekata implementiranih u periodu od 2011. do 2012. godine, podržanih od Save the Children Sweden.

Projekat treba da doprinese razvoju Centra za prava deteta kao vodeće organizacije za praćenje prava deteta u Srbiji i na zapadnom Balkanu.
I tokom 2016. godine projekat je bio usmeren ka izgradnji organizacije kroz poboljšanje i širenje saradnje i umrežavanje sa drugim organizacijama na nacionalnom i evropskom nivou, poboljšanju mehanizama za punu primenu zakonodavnih rešenja u oblasti prava deteta, razvoju relevantnih tematskih izvora i materijala kako za Centar za prava deteta tako i za ostale organizacije u Srbiji, povećanju participacije dece u procesu praćenja i izveštavanja o primeni Konvencije o pravima deteta i Univerzalnog periodičnog pregleda, unapređenju sistema informisanja šire javnosti, posebno dece i relevantnih društvenih činilaca o aktivnostima koje Centar sprovodi, kao i jačanju unutrašnje strukture i dostizanja efikasnije organizacije delovanja Centra za prava deteta.

Ostvareni rezultati:

 • Realizujući projekat predstavnici Centra zalagali su se za bolje uređenje predloženih zakonskih rešenja značajnih za ostvarivanje prava deteta i lobirali su za izmene i dopune različitih zakona relevantnih za oblast prava deteta (dostavljeni amandmani Centra uvršteni su u novi Zakon o sportu (usvojen od strane Skupštine Republike Srbije (“Sl. glasnik RS“, br. 10/2016), dostavljene primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Građanskog zakonika, dostavljeni komentari i sugestije na Nacrt zakona o zaštitniku prava deteta Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (na održanoj konstitutivnoj sednici Saveta za prava deteta održanoj 20. decembra 2016. godine, predstavljeni su i podržani od strane članica Saveta komentari i sugestije Centra za prava deteta na Nacrt).
 • Izrađena analiza Zakona o izmenama i dopunama zakona o prekršajima i analiza Zakona o javnom redu i miru. Obe analize pripremljene su s aspekta ostvarivanja prava deteta, tj. kakve su njihove konsekvence u odnosu na decu.
 • Izrađena je analiza i pisani prilog za Grupu eksperata za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA), koja prati sprovođenje Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima u zemljama koje su je ratifikovale.
 • Centar za prava deteta izradio je sveobuhvatnu analizu na temu odgovora na vršnjačko nasilje. Analiza daje jasan uvid u normativno-pravni okvir relevantan za ovu pojavu, pregled faktora koji doprinose nastanku pojave i ključnih posledica po dete, vršnjake, porodicu i društvo u celini, kao i pregled relevantnih mehanizama za odgovor na vršnjačko nasilje u vaspitno obrazovnom sistemu sa ključnim preporukama za unapređenje. Ključni nalazi i preporuke učinjeni su dostupnim stručnoj i široj javnosti objavljivanjem na sajtu Centra za prava deteta. 
 • Principi prava deteta u poslovnom okruženju – izrađen pregled aktuelnog stanja po odabranim principima i definisani pravci delovanja Centra.
 • Delegaciji Evropske unije dostavljen je pisani prilog za potrebe izrade godišnjeg izveštaja za Srbiju za 2016. godinu. Problemi i prioriteti na koje je ukazao Centar za prava deteta našli su svoje mesto u izveštaju.
 • Predstavnici Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji, učestvovali su 7. juna 2016. godine na pripremnoj sednici UN Komiteta za prava deteta na kojoj su predstavili najvažnije zaključke iz Drugog i trećeg alternativnog periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji (2008 – 2014) kao i druga važna zapažanja. Komitet za prava deteta uputio je listu pitanja Republici Srbiji u vezi sa Drugim i trećim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji. Listom dodatnih pitanja obuhvaćena su i pitanja istaknuta u Alternativnom periodičnom izveštaju koji je pripremila Koalicija, kao i ona na koja su predstavnici Koalicije ukazali na pripremnoj sednici Komiteta za prava deteta.
 • Centar je pripremio pregled izabranih preporuka iz Pratećeg izveštaja koji je upućen Savetu za ljudska prava i Liste pitanja Komiteta za prava deteta, a u cilju ukazivanja na prioritetne zadatke koji očekuju Republiku Srbiju u narednom periodu u oblasti prava deteta (više informacija videti na www. cpd.org.rs). Na osnovu urađenog pripremljeni su i poslati dopisi relevantnim ministarstvima.
 • S ciljem uspostavljanja i unapređenja saradnje sa organizacijama civilnog društva u Srbiji i regionu predstavnici Centra su učestvovali na 60 stručnih/javnih skupova u zemlji i inostranstvu.
 • Baza relevantnih zakona postavljena na internet prezentaciji Centra za prava deteta sadrži 96 zakona Republike Srbije koji se tiče dece.
 • Sprovedena evaluacija operativnog plana Centra za prava deteta za 2016. godinu i izrađen Nacrt operativnog plana za 2017. godinu.
 • Članovi Dečjeg informativno kulturnog servisa – DX nastavili su svoj rad i u 2016. godini. Rad DX u ovoj godini bio je fokusiran na upoznavanje dece i mladih sa stanjem prava deteta i značajem izveštavanja. Radi toga članovi Dečjeg informativno kulturnog servisa – DX uz podršku Centra za prava deteta i u saradnji sa organizacijom Save the Children International pripremili su informativnu brošuru sa nalazima iz „Izveštaja o stanju prava deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih“ koji se nalaze u Drugom i trećem periodičnom izveštaju o primeni Konvencije o pravima deteta; nalazima iz Drugog i trećeg perodičnog alternativnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji (2008-2014) i osnovnim informacijama o procesu izveštavanja pred Komitetom za prava deteta. 
 • Članovi DX-a su za svoje vršnjake organizovali i održali 8 radionica s ciljem informisanja o procesu izveštavanja pred Komitetom za prava deteta, glavnim nalazima iz Alternativnog periodičnog izveštaja i „Izveštaja o stanju prava deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih“ koji se nalaze u Državnom izveštaju. Radionice su održane za: učenički parlament srednje Drvne škole, članove klubova Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG koji okupljaju decu sa smetnjama u razvoju, učenike Osnovne škole “Ivan Milutinović“, decu i mlade članove BIMUN-a (Belgrade International Model United Nations), učenike srednje škole “Artimedia”, “V beogradske gimnazije” i za učenike Druge ekonomske škole. Na radionicama je učestvovalo 200 dece i mladih.
 • Organizacija Save the Children International je organizovala letnju školu u Strugi u Makedoniji u periodu od 20. do 25. juna 2016. godine, gde su članovi grupe DX imali priliku da razmene svoja iskustva sa vršnjacima iz Moldavije, Ukrajine i sa Kosova kroz druženje i učešće na radionicama o odgovornom korišćenju informacionih tehnologija, kako da iskoriste najbolje što im internet pruža; kako da ostanu bezbedni u online svetu.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.