Glyph

Operacionalizacija opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja: „Jačanje uloge centara za socijalni rad i intersektorske saradnje u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu“

Vreme realizacije: jul 2012 – oktobar 2013. godine

Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijaku podršku kancelarije UNICEF-a u Beogradu

Projekat je bio usmeren ka unapređenju zaštite dece od nasilja kroz jačanje kapaciteta profesionalaca iz sistema socijalne zaštite, unapređenje efektivnosti intersektorske saradnje za sprovođenje Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja i jačanje mehanizama za njegovu punu implementaciju u praksi u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Beogradu. Pored koordinacije projektom, predstavnici Centra za prava deteta učestvovali su i u radu intersektorskog tima Beograd kao njegovi članovi.

Ostvareni rezultati:

  • 12 profesionalaca iz sistema socijalne zaštite prošlo je trening za trenere za primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja;
  • održano je ukupno 6 treninga (3 u Beogradu i po jedan u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu) i obučeno 114 profesionalaca iz centara za socijalni rada za primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja;
  • na nivou 4 grada formirani su intersektorski timovi za unapređenje primene Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja;
  • u 3 grada – Beogradu, Novom Sadu i Nišu razvijeni su mehanizmi za unapređenje intersektorse saradnje, dok je u Kragujevcu unapređen postojeći mehanizam;
  • u periodu od jula do septembra 2013. godine intersektorski timovi iz Beograda, Niša, Novog Sada i Kragujevca izradili su Sporazume o intersektorskoj saradnji u primeni Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja;
  • intersektorski timovi su realizovali niz različitih aktivnosti u gradovima sa ciljem promocije i unapređenja intersektorske saradnje za primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.