Glyph

Institucionalni odgovor na problem seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja dece putem informacionih i komunikacionih tehnologija

Centar za prava deteta koordinisao je procesom izrade „Nacrta Akcionog plana za prevenciju i zaštitu dece od iskorišćavanja u pornografiji zloupotrebom informacionih i komunikacionih tehnologija (2012 – 2014)“. Nacrt Akcionog plana sačinila je međuresorna radna grupa koju su činili predstavnici relevantnih ministarstava, državnih institucija i udruženja građana (Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo prosvete i nauke, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, Odeljenje za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Centar za prava deteta, Centar za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih – TARGET). Dokument je dostavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije na dalje postupanje.

Projekat je realizovan u periodu oktobar 2011 – decembar 2011. uz podršku organizacije Save the Children Norway.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.