Glyph

Ka implementaciji prava deteta

  • Monitoring prava deteta

Na inicijativu Centra za prava deteta i uz podršku regionalnih kancelarija Save the Children Norway i Save the Children Sweden i kancelarije UNICEF-a, u Beogradu je 2007. godine formirana Koalicija 16 organizacija civilnog društva koje se u celosti ili delom bave pitanjem unapređenja, promovisanja i zaštite ljudskih prava i prava deteta. Koalicija je tokom 2007. godine sačinila Alternativni izveštaj o primeni prava deteta u Srbiji po Konvenciji o pravima deteta.

Alternativni izveštaj je predstavljen Komitetu za prava deteta 4. februara 2008. godine. Delegacija Koalicije bila je sačinjena od jednog predstavnika Centra za prava deteta, 3 predstavnika drugih članova koalicije i dva predstavnika Dečje koalicije. Delegacija Centra bila je prisutna i na predstavljanju državnog izveštaja Komitetu u maju 2008. godine. Nakon toga Centar je radio na upoznavanju stručne i opšte javnosti sa Preporuka komiteta zajedno sa svojim koalicionim partnerima.

U 2009. godini realizacija projekta se nastavila preko praćenja i izveštavanja o primeni Fakultativnih protokola uz Konvenciju o pravima deteta, odnosno praćenja primene Preporuka Komiteta za prava deteta, tako da je u decembru 2009. godine Centar za prava deteta, zajedno sa još sedam organizacija iz Koalicije podneo Komitetu za prava deteta Alternativni izveštaj o primeni Fakultativnih protokola uz Konvenciju o pravima deteta, koji su 2. februara 2010. godine i predstavljeni Komitetu.

  • Glasovi dece

„Stvarnost i naše mesto u njoj“

Regionalni projekat koji je podržala fondacija Save the Children iz Norveške i Švedske,  realizovan u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Projekat je bio namenjen učenicima viših razreda osnovne škole i nastavnicima / razrednim starešinama i stručnim saradnicima, a ciljeve projekta predstavljali su podsticanje osetljivosti za šire socijalno okruženje i položaj dece, jačanje kapaciteta dece za unapređenje međusobnih odnosa, razvoj veština analiziranja i izveštavanja o pravima deteta kao i razvoj veština zastupanja i aktivnog odnosa prema unapređenju položaja dece. Ovim projektom je obuhvaćeno ukupno 14 osnovnih škola u Beogradu.

U okviru ovog projekta u septembru 2009. godine osnovana je Dečja koalicija za učešće u izveštavanju po Fakultativnim protokolima uz Konvenciju o pravima deteta. U radu Dečje koalicije učestvovali su: članovi kluba DX (grupa dece i mladih koja aktivno deluje u okviru Centra za prava deteta), deca iz beogradskih osnovnih škola koja su bila uključena u projekat „Stvarnost i naše mesto u njoj“, deca obuhvaćena programima organizacija VelikiMali i Centar za integraciju mladih, Kancelarije za mlade opštine Palilula i Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj. Tokom oktobra 2009. godine članovi Dečje koalicije sproveli su istraživanje u okviru koga su realizovali 6 fokus grupa. U fokus grupama je učestvovalo ukupno 53 dece i mladih uzrasta između 12 i 18 godina. Osim istraživanja stavova dece kroz fokus grupe, članovi Dečje koalicije obavili su i analizu uključenosti dece u Fejsbuk grupe sa sadržajima relevantnim za tematiku. Rezultati dobijeni istraživanjem stavova koje je Dečja koalicija sprovela sastavni su deo Alternativnih izveštaja po Fakultativnim protokolima uz Konvenciju o pravima deteta.

Realizacija projekta nastavljenaa je i u 2010. godini pod nazivom Living Child Rights

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.