Glyph

O NAMA

Centar za prava deteta je udruženje građana osnovano 1997. godine čiji je osnovni cilj ostvarivanje prava deteta u Republici Srbiji u skladu sa Konvencijom o pravima deteta UN. Glavni pravac delovanja Centra usmeren je na kreiranje povoljnog institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira za puno ostvarivanje prava deteta u Srbiji kroz aktivnosti usmerene na uvođenje i primenu zakona, politike i prakse koje doprinose zaštiti prava deteta i dobrobiti dece, kao i aktivnom učešću dece u društvu.

Centar za prava deteta je nastao kao ideja pojedinaca, predstavnika nevladinih organizacija Save the Children UK, Beogradskog centra za ljudska prava i Odbora za zaštitu dece Prijatelja dece Srbije. Predstavnici ovih organizacija – Kevin Byrne, Nevena Vučković Šahović i Mirjana Pešić – uz pomoć nezavisnog asistenta Jasmine Grdanički, šest meseci su radili na pripremi osnivanja Centra. Za tih šest meseci, napravljen je plan razvoja i organizacije rada, programskih aktivnosti, obezbeđivanja sredstava za rad, kao i predlog osnivačkih akata, uključujući Statut organizacije.

Osnivačka skupština održana je u Beogradu, 23. februara 1997. godine uz prisustvo članova osnivača: dr Nevena Vučković Šahović, Biljana Branković, prof. dr Marija Draškić, mr Jasmina Grdanički, prof. dr Marina Janjić-Komar, prof. dr Nada Korać, Svetlana Krivokapić, Tamara Lukšić-Orlandić, prof. dr Mirjana Obretković, Ljubomir Pejaković, prof. dr Mirjana Pešić, prof. dr Ružica Rosandić, Dragan Todorović.

U svojoj dvadesetpetogodišnjoj istoriji, Centar je prolazio kroz različite faze, pa se tako u prvim godinama svog postojanja, u vreme velikih društvenih potresa, bavio i humanitarnim aktivnostima i delovanjem u vanrednim situacijama kroz programe podrške najugroženijim grupama dece (akcije obezbeđivanja materijalne pomoći deci u socijalnim i zdravstvenim institucijama i sprovođenje programa direktne hitne psihosocijalne pomoći deci-izbeglicama). Ipak, i pored brojnih projekata direktnog rada sa decom, glavni pravac delovanja je bio i ostao usmeren na kreiranje povoljnog društvenog i zakonodavnog okvira za puno ostvarivanje prava deteta u Srbiji kroz aktivnosti usmerene na uvođenje i primenu zakona, politike i prakse koji omogućavaju unapređenje dobrobiti deteta, zaštitu njihovih prava i njihovo puno učešće u društvu.

U tom pravcu razvile su se brojne informativne, edukativne i istraživačke aktivnosti, postavljen je temelj monitoringu prava deteta u Srbiji, a Centar je dugi niz godina vrlo aktivni učesnik reforme zakonodavstva u oblasti prava deteta, socijalne zaštite, obrazovanja i pravosudnog sistema.

Opredeljenje organizacije da omogućuje aktivnu participaciju dece u rešavanju pitanja od značaja za njihova prava dovelo je do toga da je od samog osnivanja Centra obrazovana grupa dece i mladih.

Vizija Centra za prava deteta je društvo u kome deca i mladi odrastaju u zdravoj i bezbednoj sredini sa jednakim mogućnostima.

Kako bi ispunio svoju viziju, Centar stalno radi na unapređenju kvaliteta u svim oblastima delovanja. Centar nastoji da ga njegovi korisnici, partneri i javnost doživljavaju kao organizaciju vrednosno orijentisanih i kompetentnih profesionalaca posvećenih dobrobiti dece.

Centar teži da u svakodnevnom delovanju postavi najviše standarde rada i rezultata, kako pred sebe, tako i za društvene aktere odgovorne za ostvarivanje prava deteta u Srbiji. Stoga Centar sebe i ubuduće vidi kao tim orijentisan ka stalnom razvoju i usavršavanju zaposlenih i saradnika organizacije.

Misija Centra za prava deteta je unapređivanje primene Konvencije o pravima deteta kroz promociju prava deteta, javno zagovaranje, istraživanje, edukaciju i učešće dece.

Svoju misiju Centar primarno sprovodi u Republici Srbiji, istovremeno posebno promoviše prava deteta u regionu Balkana i povezuje se sa sličnim organizacijama i institucijama u Evropi i svetu.

Dosadašnji najvažniji rezultati Centra za prava deteta

  • Praćenje i izveštavanje o stanju prava deteta u Republici Srbiji – Kako bismo sveobuhvatno i kontinuirano pratili stanje u svakoj pojedinoj oblasti, Centar radi na razvoju indikatora imajući u vidu bitne karakteristike svake posebne oblasti prava deteta. Na osnovu ovako razvijenih indikatora sprovodili smo istraživanja, saopštavali rezultate i sastavljali nezavisne celokupne izveštaje o stanju prava deteta u našoj zemlji. Rezultat ovog procesa su i pred Komitetom za prava deteta predstavljeni prvi Alternativni izveštaji uz Konvenciju o pravima deteta i Fakultativnih protokola, sačinjeni od strane Koalicije za monitoring prava deteta, formirane na inicijativu Centra 2007. godine. U procesu praćenja i izveštavanja o stanju prava deteta, Centar posebnu pažnju daje neposrednom uključivanju dece u ovim procesima. Rezultat toga je i izrada izveštaja dece i mladih i njihovo predstavljanje pred Komitetom za prava deteta.
  • Istraživanja – Centar pridaje veliki značaj istraživanjima i trudi se da realizacija nijednog projekta ne započne bez ove bitne faze. Konkretne korake na ostvarivanju projekata planirali smo na osnovu kvalitativnih i kvantitativnih rezultata istraživanja, uključujući u kreiranje i realizaciju samog istraživanja, kad god je to bilo moguće, i samu decu. Svi rezultati do sada realizovanih istraživanja dostupni su široj i stručnoj javnosti putem sajta Centra, odnosno putem štampanih publikacija (rezultati 12 istraživanja su publikovani).
  • Kreiranje politike – U svom radu uvek smo se zalagali da Srbija treba da ima ozbiljan i dugoročan plan posebne politike u oblasti prava deteta. Poslednjih devetnaest godina, kao aktivni članovi posebnih ekspertskih timova državnih tela i nezavisnih institucija, bili smo u prilici da direktno učestvujemo u uobličavanju opštih prinicipa i pravaca reforme, pogotovo u pojedinim pravcima zakonodavnih reformi (sistem maloletničkog pravosuđa, sistem socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovni sistem, omladina i sport…).
  • Uticaj na zakonske promene – Centar prati i analizira stanje u oblasti zakonodavstva i stalno predlaže uvođenje i izmenu odgovarajućih propisa. U ovoj aktivnosti se rukovodimo postojećim standardima međunarodnog prava i najboljim rešenjima u nacionalnim pravima pojedinih država. Krajem 2010. godine sačinili smo sveobuhvatnu „Analizu zakonodavstva Republike Srbije s aspekta prava deteta“. Ova analiza urađena je s ciljem da posluži kao referentni dokument u donošenju novih ili izmeni i dopuni postojećih zakona i politika, i u tom smislu se kontinuirano dopunjava. Poslednjih godina predstavnici Centra su neposredno uključeni kao članovi radnih grupa u izradu pojedinih zakonskih rešenja relevantnih za ostvarivanje prava deteta.
  • Lobiranje – Od svog osnivanja Centar se bavi lobiranjem kao posebnom aktivnošću, ali ono nije samo sebi cilj i sastavni je deo svih drugih aktivnosti kojima se Centar bavi. U ovoj aktivnosti posebna ciljna grupa bili su nam politički činioci, službenici u državnim organima, profesionalci u službama i ustanovama i drugi. Glavni rezultati ovog procesa ogledaju se u donošenju ili početku izrade i izmene pojedinih zakonskih tekstova relevantnih za pitanje prava deteta, strateških dokumenata, protokola koji uređuju pojedine oblasti relevantne za ostvarivanje prava deteta, formiranje pojedinih Vladinih i parlamentarnih tela (Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije, Odbor za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije).
  • Kampanje – Osim neposrednog rada usmerenog na donosioce političkih odluka, profesionalce u različitim oblastima i samu decu, obraćali smo se i široj javnosti kroz razne forme medijskog oglašavanja. U zavisnosti od konkretne teme ili problema, nekada su to samo saopštenja za javnost, intervjui za štampu, prilozi i gostovanja na televiziji i radiju kao sastavni deo opšte društvene reakcije na određenu situaciju. Isto tako, aktivno učestvujemo u zajedničkim kampanjama organizacija civilnog društva, obeležavajući npr. godišnjicu usvajanja nekog od međunarodnih dokumenata iz oblasti ljudskih prava, posebno godišnjicu usvajanja Konvencije o pravima deteta. Pored toga i sasvim ciljano, obeležavajući Svetski dan za prevenciju zlostavljanja, realizovali smo koordinisanu i široko rasprostranjenu kampanju. U saradnji sa grupom međunarodnih i nacionalnih organizacija civilnog društva pokrenuli smo kampanju za izričitu zabranu telesnog kažnjavanja dece pod sloganom: Uvek milom – nikad silom (za detinjstvo bez kazne, za život bez nasilja).
  • Razvoj civilnog društva, saradnja i umrežavanje – Centar je u svom dosadašnjem radu, kroz realizaciju svojih programskih aktivnosti, kontinuirano podržavao i osnaživao organizacije civilnog društva koje se u celosti ili delom bave pitanjima ostvarivanja prava deteta, za monitoring i izveštavanje u ovoj oblasti. U tom smislu, najznačajniji rezultat Centra je formirana i operativna Koalicija za monitornig prava deteta. Centar je u toku svoga postojanja bio član više nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža nevladinih organizacija. Tokom 2011. godine Centar je postao član i mreža Eurochild i Mreže organizacija za decu Srbije – MODS.
  • Razvoj dečje participacije – Kao rezultat kontinuiranog praćenja uspešnosti i efekata realizovanih aktivnosti, participacija dece ima status principa u radu naše organizacije i ujedno predstavlja i jednu od osnovnih odlika našeg delovanja. Centar sve svoje aktivnosti realizuje u saradnji sa decom ili za decu. Kroz svoj rad Centar pruža podršku samostalnim i samoorganizovanim grupama dece i mladih. Tako, Centar pruža kontinuiranu podršku grupi dece i mladih Dečji informativno kulturni servis (DX), koji aktivno deluje u okviru programskih aktivnosti Centra od momenta njegovog osnivanja i Klubu za zdrave promene koji okuplja decu i mlade sa smetnjama u razvoju.
  • Obrazovanje za prava deteta – Od prvog dana rada, u Centru je postojala namera da se omogući širenje znanja u oblasti prava deteta putem kreiranja i sprovođenja edukativnih paketa u oblasti prava deteta. Centar je u svom dosadašnjem radu realizovao više od 1500 obuka (seminara za sadašnje i buduće profesionalce, treninga za trenere u oblasti prava deteta, odnosno seminara za decu i mlade).
  • Informisanje u oblasti prava deteta – Formirana biblioteka Centra doprinosi kontinuiranom informisanju i obrazovanju studenata, stručnjaka i šire javnosti o pitanjima relevantnim za oblast prava deteta. Elektronsko izdanje biltena Centra koje se objavljuje kvartalno na srpskom jeziku i jednom godišnje na engleskom značajno doprinosi informisanju stručne javnosti o stanju prava deteta u Srbiji i aktivnostima Centra.

Internet prezentacija na srpskom i engleskom jeziku nudi pregled programskih aktivnosti Centra, linkova sa drugim srodnim organizacijama, uvid u značajna nacionalna i međunarodna dokumenta i ujedno doprinosi unapređenju vidljivosti Centra u naučnoj i široj javnosti.

Centar je od svog osnivanja do danas publikovao više od 100 naslova (izveštaja, istraživanja, priručnika, autorskih knjiga, dokumenata, informativnih brošura, biltena).

KODEKS PONAŠANJA I VODEĆI PRINCIPI ZAŠTITE DETETA