Glyph

Upravni odbor CPD

Ines Cerović
Predsednica Upravnog odbora

x

Ines Cerović, Predsednica Upravnog odbora

Ines Cerović je nezavisna konsultantkinja u oblasti ljudskih prava i prava deteta. Osnovne studije je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a poslediplomske studije iz oblasti ljudskih prava na Pravnom fakultetu u Notingemu, u Ujedinjenom Kraljevstvu. Bila je direktorka Centra za prava deteta od 2017. do 2019. godine.

Tokom svog profesionalnog rada u Srbiji, nakon polaganja pravosudnog ispita Ines je radila u različitim
oblastima, prvo kao stručna saradnica u Okružnom sudu u Beogradu, kao konsultantkinja u Ministarstvu
pravde i u međunarodnim organizacijama kao što su UNICEF, USAID, Svetska banka i OEBS. Ines je
učestvovala u dizajniranju i sprovođenju ključnih reformskih projekata u oblasti unapređenja pristupa pravdi za decu i zaštite najranjivije dece, kao što su deca lišena slobode, deca bez roditeljskog staranja, deca sa smetnjama u razvoju, deca u pokretu i na zaštiti drugih grupa dece kojima je potrebna dodatna podrška.

Na međunarodnom planu, Ines je radila kao konsultantkinja u UNICEF Istraživačkom centru Innocenti u
Italiji i u UNICEF Regionalnoj kancelariji u Evropi i Centralnoj Aziji u Švajcarskoj, na temama reforme
zakonodavstva i politike i uvođenja mera zaštite dece od svih oblika nasilja, sa posebnim fokusom na
seksualnu eksploataciju dece. Tokom 2022. godine u Slovačkoj je radila kao konsultantkinja UNICEF-a na
kreiranju odgovora na ukrajinsku izbegličku krizu i u Liberiji na unapređenju pristupa pravdi za decu, u jednom od najkompleksnijih i najizazovnijih okruženja u kome deca pate od najtežih i višestrukih kršenja
prava i deprivacija, uključujući ekstremno siromaštvo, nasilje i eksploataciju.

Ines govori engleski, francuski, španski i italijanski jezik.

prof. Nevenka Žegarac
članica Upravnog odbora

x

prof. Nevenka Žegarac, članica Upravnog odbora

Nevenka Žegarac je redovna profesorka i rukovoditeljka Master studija Socijalni rad, na Odeljenju za socijalnu politiku i socijalni rad Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Radila je kao socijalni radnik, aktivista, predavač, istraživač i konsultant u oblasti politike zaštite dece, razvoja socijalnih službi, razvoja i evaluacije usluga za decu i porodice. Ima veliko iskustvo u razvoju i organizovanju obuka za profesionalce i za trening trenera. Bila je angažovana na raznovrsnim konsultantskim pozicijama od strane vlada više zemalja Jugoistočne Evrope, i sarađivala je sa međunarodnim organizacijama kao što su UNICEF, UNDP, ILO, Save the Children, IOM, DFID i Terre des Hommes. 

Osnovne oblasti interesovanja prof. Žegarac su vezane za oblast prava deteta i zaštite dece: vođenje slučaja, zlostavljanje i zanemarivanje dece, deca na alternativnom staranju, trgovina decom, dečiji rad, deca u migracijama, participacija dece, usluge za podršku porodicama, standardi socijalnih usluga, procedure službi za zaštitu dece, te unapređenje prakse socijalnog rada u oblasti zaštite dece. 

Učestvovala je i vodila više domaćih i međunarodnih razvojnih i naučno-istraživačkih projekata, publikovala više od 60 naučnih i stručnih članaka, poglavlja u zbornicima, monografija i praktičnih priručnika. Od 2014. godine, članica je Saveta za prava deteta Vlade republike Srbije u više mandata. Članica je evropskih istraživačkih udruženja European Family Support Network i European Social Work Research Association, a od 2019. je angažovana kao član nadzornog odbora Global Social Service Workforce Alliance. Saradnica je (Jugoslovenskog) Centra za prava deteta od 1997. godine. 

dr Nevena Petrušić
članica Upravnog odbora

x

dr Nevena Petrušić, članica Upravnog odbora

Dr Nevena Petrušić je redovna profesorka na Pravnom fakultetu u Nišu, na kome izvodi nastavu iz nastavnih predmeta Građansko procesno pravo, Vansudsko rešavanje sporova, Prava deteta i Rodna ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje na sva tri nivoa studija. Osnivačica je i dugogodišnja koordinatorka Pravne klinike Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu. Bila je gostujuća predavačica na mnogim pravnim fakultetima u regionu i učestvovala na brojnim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. 

Napisala je, samostalno ili u koautorstvu, preko 40 monografija i preko 200 članaka iz različiti oblasti građanskog i građanskog procesnog prava, ljudskih prava, prava deteta, medijacije, zaštite od diskrininacije i dr. Učestvovala je u realizaciji više od 40 istraživačkih projekata. Bila je glavna i odgovorna urednica Temide, članica Saveta časopisa, urednica većeg broja zbornika radova i naučnih konferencija. Aktivistkinja je ženskog pokreta u Srbiji i predsednica NVO Ženski istraživački centar iz Niša. Licencirana je medijatorka i predavačica na Pravosudnoj akademiji. 

Učestvovala je u radnim grupama za pripremu brojnih zakona i strateških i drugih planskih dokumenata. Bila je članica radnih grupa za pripremu Nacrta zakona o ravnopravnosti polova, Nacrta zakona o pravima deteta, Nacrta zakona o medijaciji i dr. Bila je angažovana kao ekspertkinja na projektima međunarodnih organizacija OSCE, USAID, UNICEF i UNDP. 

Bila je prva Poverenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji. Dobitnica je Plakete Pravnog fakulteta Univirziteta u Nišu (1995), Zahvalnice gradske Opštine Medijana (2008) i nagrade OSCE „Ličnost godine“ u 2009. godini i 2011.godini. 

Biljana Lajović
članica Upravnog odbora

x

Biljana Lajović, članica Upravnog odbora

Biljana Lajović je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalista je školske psihologije. Završila je obuku za psihoterapeuta – REBT Centar, Beograd,  Albert Ellis Institute, Nеw Yоrk.

Preko 20 godina radila je u školama, neposredno sa učenicima, nastavnicima, stručnim saradnicima i roditeljima, prvo kao nastavnica psihologije, a zatim i kao stručna saradnica, psihološkinja u osnovnoj školi u Beogradu.

 
Oko 20 godina, radila je na različitim strateškim pitanjima razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja. U Ministartsvu prosvete Republike Srbije, bila je deo tima koji je u saradnji sa Švajcarskom agencijom za podršku i razvoj (SDC) radio na uspostavljanju sistema profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju, izradi standarada kompetencija nastavničke profesije, formiranju centara za profesionalni razvoj. Vodila je proces izrade  različitih priručnika u ovoj oblasti.

Radila je na uspostavljanju sistema zaštite dece i mladih od nasilja i u saradnji sa UNICEF-om bila koordinatorka Jedinice za zaštitu od nasilja u Ministarstvu prosvete. Vodila je program „Škola bez nasilja”, i učestvovala u vođenju i realiziji projekata „Psihološke krizne intervencije u obrazovno-vaspitnim ustanovama”, ”Zaštita od digitalnog nasilja”, „Zaštita od rodno zasnovanog nasilja”, „Zaštita dece i mladih u obrazovnom sistemu od trgovine ljudima”, „Razvoj kulturno kompetentne prakse“ i drugim.

Učestvovala je u izradi Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i različitih pravilnika koji regulišu oblast profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju kao i zaštitu prava dece i učenika i vaspitni rad sa njima.

Autorka je i realizatorka nekoliko akreditovanih programa obuka. Održala je brojne obuke i treninge i evaluirala mnoge projekte.

Učestvovala je na brojnim konferencijima i stručnim skupovima u Srbiji i inostranstvu. Bila je  predavač/izlagač, i sarađivala je sa nevladinim organizacijama (Centar za prava deteta, Hajde da…, Nansen dijalog centar Srbija, KOMS i druge) i međunarodnim organizacijama (UNICEF, SDC, UNESCO, GIZ i druge).

Olga Dević
članica Upravnog odbora

x

Olga Dević, članica Upravnog odbora

Olga Dević je dugogodišnja aktivistkinja na polju zaštite i promocije ljudskih prava, s fokusom na prava deteta, kao i omladinske politike i javnog zagovaranja sa posebnim fokusom na izgradnji kapaciteta i osnaživanju mladih i dece da aktivno učestvuju u društveno-političkim procesima. 

U radu Centra za prava deteta učestvuje od ranih tinejdžerskih dana, prvenstveno u okviru Dečijeg informativno kulturnog servisa – Kluba DX, u svojstvu vršnjačke edukatorke, zagovarajući za prava deteta u politici i praksi sa posebnim akcentom na participaciju i zaštitu dece od svih oblika nasilja i zlostavljanja. Učestvovala je u konsultativnom procesu pri izveštavanju Komitetu za prava deteta Ujedinjenih nacija o statusu ostvarivanja prava deteta u Srbiji, kao i pri kreiranju Dečijeg izveštaja o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja Lanzarot komitetu Saveta Evrope. Aktivno se zalaže za kreiranje nacionalnih politika za decu u cilju unapređivanja ostvarivanja prava deteta u Srbiji.

Pored aktivnog angažmana u okviru Centra za prava deteta, Olga sarađuje i sa mnogobrojnim lokalnim, nacionalnim i međunarodnim telima i organizacijama na programima specijalizovanim za mlade i decu, poput UNICEF-a (Omladinskog odbora, prethodno U-report Upravnog odbora), UNESCO-a, Saveta Evrope u svojstvu omladinske delegatkinje, Evropske unije, Krovne organizacije mladih Srbije (najmlađa članica Upravnog odbora ikada 2018-2019), Evropskog parlamenta mladih, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i sl. Pokretač je mnogobrojnih inicijativa i projekata za mlade, a kao trener do sada je izvela više od 350 treninga i radionica za decu i mlade u Srbiji i inostranstvu.