Glyph

Unapređenje pravosuđa po meri deteta u Srbiji

Naziv projekta: Unapređenje pravosuđa po meri deteta u Srbiji
Donator: UNICEF
Period sprovođenja: 28.4.2020 – 27.12.2020.

Ciljevi projekta su usmereni na jačanje pravosudnog sistema za decu kroz: a) jačanje uloge Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima u cilju pokretanja reformi politika i obezbeđivanja efikasne primene međunarodnih i nacionalnih sandarda relevantnih za maloletne prestupnike, decu žrtve i svedoke krivičnih dela i b) unapređenje kapaciteta pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta. U okviru ovog projekta sprovešće se mapiranje postojećih praksi individualne procene profesionalaca koji su u kontaktu sa maloletnim učiniocima i žrtvama/svedocima krivičnih dela. Takođe, sprovešće se intervjui sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Višeg suda u Beogradu i Višeg javnog tužilastva u Beogradu u cilju pripremanja preporuka za unapređenje prikupljanja podataka u sudskim postupcima, a koji se odnose na maloletne prestupnike, decu žrtve/svedoke krivičnih dela.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.