Glyph

Prava deteta u Srbiji – praćenje preporuka UN Komiteta za prava deteta i Univerzalni periodični pregled

Centar za prava deteta sprovodi projekat „Prava deteta u Srbiji – praćenje preporuka UN Komiteta za prava deteta i Univerzalni periodični pregled“ u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“ koji finansijski podržava Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Projekat se realizuje u periodu od 18. aprila do 18. oktobra 2017. godine.

Komitet Ujedinjenih nacija za prava deteta razmotrio je Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji 24. januara i usvojio zaključna zapažanja 3. februara 2017. godine.

Kroz date preporuke Komitet za prava deteta je Republici Srbiji ukazao šta je potrebno da se preduzme da bi se unapredila primena Konvencije o pravima deteta. Iako su mere koje treba preduzeti prvenstveno obaveza države, uloga civilnog sektora i šire javnosti je da državu u tome podstiču i na tom putu sa njom sarađuju.

Kroz projekat „Prava deteta u Srbiji – praćenje preporuka UN Komiteta za prava deteta i Univerzalni periodični pregled“ Centar će zajedno sa Užičkim centrom za prava deteta i organizacijom ASTRA – članicama Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji relevantnim organizacijama, institucijama i medijima približiti zaključna zapažanja i preporuke Komiteta.

U okviru projekta biće pripremljena i odštampana publikacija sa zaključnim zapažanjima, preporukama i pregledom relevantnih činjenica koje su se pojavile u periodu od usvajanja preporuka do njihovog publikovanja. Takođe, biće organizovana konferencija namenjena predstavnicima civilnog društva u cilju obezbeđivanja što potpunijeg razumevanja preporuka i iniciranja njihovih zagovaračkih aktivnosti. Na konferenciji će biti predstavljeni i zaključci iz priloga udruženja građana, a s aspekta ostvarivanja prava deteta u trećem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.