Glyph

Ka pravosuđu po meri deteta – Položaj deteta u sudskim postupcima – poštovanje i ostvarivanje prava na participaciju i najbolji interes deteta u sudskim postupcima

Vreme realizacije: jul 2013. – maj 2014. godine

Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a  u Beogradu. Partneri na projektu su bili i Pravosudna akademija i Republički zavod za socijalnu zaštitu

Osnovni cilj projekta bio je da doprinese razvoju pravosuđa po meri deteta kao važnom koraku ka ostvarivanju, unapređenju i zaštiti prava deteta u Republici Srbiji. Težište projekta bilo je na sprovođenju istraživanja sa ciljem formulisanja preporuka za unapređenje sudske prakse sa namerom da se obezbedi donošenje odluka u najboljem interesu deteta i uz puno poštovanje prava deteta na participaciju u građanskim i krivičnim sudskim postupcima.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.