Glyph

„Ka pravosuđu po meri deteta“ – Zaštita dece žrtava u krivičnim postupcima i stanje u praksi

 • Vreme realizacije: jul 2014. – oktobar 2014. godine

  Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Beogradu. Partneri na projektu su bili i Pravosudna akademija i Republički zavod za socijalnu zaštitu

  Osnovni cilj projekta predstavljao je doprinos punom sprovođenju principa pravosuđa po meri deteta u postupcima u kojima je dete žrtva. Kao posebni ciljevi projekta postavljeni su procena nivoa primene najboljeg interesa deteta i učešća dece u krivičnim postupcima koji uključuju dete žrtvu ili svedoka, kao i formulisanje preporuka za poboljšanje stanja kada je reč o krivičnim postupcima koji uključuju dete žrtvu ili svedoka.

  Ostvareni rezultati:

  • Sprovedeno istraživanje među sudijama i tužiocima osnovnih i viših sudova u Srbiji kroz:
   • Polu-strukturisane intervjue sa reprezentativnim uzorkom sudija i tužilaca,
   • Analizu 19 pravosnažnih postupaka Prvog i Drugog osnovnog suda u Beogradu u postupcima protiv odraslih u kojima je maloletni žrtva.
  • Na osnovu istraživanja sačinjen je sveobuhvatni izveštaj o položaju dece u krivičnim postupcima u Srbiji.
 • Izrada drugog alternativnog (suplementarnog) periodičnog izveštaja o pravima deteta u Srbiji za Komitet za prava deteta – Watching Child Rights

  Vreme realizacije: oktobar 2013. – mart 2014. godine

  Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijsku podršku Pestaloci dečje fondacije

  Projekat je imao za cilj pripremu drugog alternativnog (suplementranog) periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji. Projektne aktivnosti obuhvatile su osnaživanje Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji za proces periodičnog izveštavanja i organizaciju sastanaka Koalicije s ciljem pripreme izveštaja. U 2014. godini izrađen je Nacrt izveštaja koji će biti kompletiran nakon finalizacije Državnog ozveštaja.

  Ostvareni rezultati:

  • Putem dvodnevnog treninga kapaciteti 21 organizacije članice Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji osnaženi za pripremu Drugog i Trećeg alternativnog periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji.
  • Održana po 3 sastanka svake tematske grupe – za Konvenciju o pravima deteta i Fakultativni protokol o prodaji dece, dečjoj prostituciji i pornografiji.
  • Organizovane 3 debate o pravima deteta za decu u Beogradu, Nišu i Užicu.
 • Od problema u ponašanju do potrebne promene

  Vreme realizacije: januar 2014. – septembar 2014. godine

  Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

  Glavni cilj projekta bio je poboljšanje položaja deteta sa problemima u ponašanju na hraniteljstvu kroz izradu Modela programa rada i praćenja dece sa problemima u ponašanju na hraniteljskom smeštaju namenjen profesionalcima i hraniteljima.

  Ostvareni rezultati:

  • Oformljena radna grupa za izradu Modela programa rada i praćenja dece sa problemima u ponašanju na hraniteljskom smeštaju namenjen profesionalcima i hraniteljima;
  • Održane fokus grupe sa hraniteljima, profesionalcima sistema socijalne zaštite i sistema maloletničkog pravosuđa, decom sa problemima u ponašanju (deca na hraniteljskom smeštaju, deca sa izrečenom vaspitnom merom pojačanog nadzora organa starateljstva);
  • Model izrađen i pilotiran određen broj pojedinih predloženih metoda/ pristupa rada;
  • Model prezentovan stručnoj javnosti na okruglom stolu.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.