Glyph

Jačanje sistema maloletničkog pravosuđa u Republici Srbiji

Projekat „Jačanje sistema maloletničkog pravosuđa u Republici Srbiji“ Centar za prava deteta je realizovao u partnerstvu sa UNICEF-om na inicijativu Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima. Realizacija ovog projekta trajala je dve godine i projekat je završen u decembru 2012. godine. Kao rezultat projekta u 2012. godini realizovana su dva istraživanja: Izvršenje vaspitne mere posebne obaveze (samostalno i uz vaspitnu meru pojačanog nadzora) i Statistički podaci o maloletnim učiniocima krivičnih dela za period od 2007. do 2011. godine. Prvo istraživanje predstavlja prikupljanje podataka za teritoriju koju u okviru svoje nadležnosti pokrivaju Viši sud u Beogradu, Viši sud u Nišu i Viši sud u Novom Sadu u periodu od šest godina (od 1. januara 2006. godine do 31. decembra 2011. godine), a koji se odnose na izvršenje vaspitne mere posebnih obaveza kao samostalne krivične sankcije (član 14. Zakona o maloletnicima) i vaspitne mere posebnih obaveza izrečene kumulativno uz vaspitnu meru pojačanog nadzora (član 19. Zakona o maloletnicima). Opšti cilj ovog istraživanja je bio da se, kroz analizu konkretnih predmeta i postupanja u njima, utvrdi realno stanje izvršenja vaspitne mere „posebna obaveza“, da se utvrde kapaciteti i prepreke za njenu primenu, te da se na osnovu toga daju preporuke za unapređenje primene ovog instituta. Drugo istraživanje je bilo usmereno ka sagledavanju kriminaliteta maloletnika u celini za period 2007-2011. godina. Rezultati ovog istraživanja nastali su na osnovu zvaničnih statističkih podataka Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije.

Rezultati oba istraživanja prikazani su u publikaciji „Korak ka preuzimanju odgovornosti“ koja je stručnoj i široj javnosti predstavljena na konferenciji za medije održanoj 13. decembra 2012. godine u Medija centru u Beogradu.

Savet za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, uz podršku Ministarstva pravde, Pravosudne akademije, International Management Group, kancelarije UNICEF-a u Beogradu i Centra za prava deteta organizovao je konferenciju pod nazivom „Dani maloletničkog pravosuđa“, koja je održana u periodu od 28. do 30. maja 2012. godine u Beogradu. Cilj konferencije bio je razmena iskustva između stručnjaka iz različitih sistema koji su uključeni u sistem maloletničkog pravosuđa, unapređenje kapaciteta i definisanje preporuka za dalje unapređenje sistema maloletničkog pravosuđa u Srbiji. Učesnici na konferenciji bili su istaknuti stručnjaci iz zemlje i regiona u oblasti maloletničkog pravosuđa. Povodom ovog događanja, 25. maja 2012. godine iz štampe je izašla i Knjiga apstrakata predavanja i radova predstavljenih na konferenciji i publikacija Maloletničko pravosuđe u Republici Srbiji kao zbornik radova sa pomenute konferencije.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.