Glyph

Zaštita deteta žrtve trgovine ljudima u svetlu reformskih projekata Ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde

Program obuke i stručnog usavršavanja za predstavnike sistema socijalne zaštite i policijskih službenika koji su posebno obučeni za postupanja sa maloletnim licima koja su oštećena krivičnim delima, i policajaca granične policije nastavljen je i tokom 2011. godine. Realizovana su dva dvodnevna seminara za predstavnike navedenih sistema iz Topličkog, Rasinskog i Jablaničkog okruga. Ciljevi seminara bili su sagledavanje položaja deteta žrtve trgovine ljudima u procesu zaštite, uz primenu procedura Opšteg i posebnih protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

U saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Pravosudnom akademijom, tokom maja 2011. godine održana su dva okrugla stola „Zaštita maloletnih lica žrtava trgovine ljudima“. Okrugli stolovi održani su za predstavnike sudova i tužilaštava sa područja četiri Apelaciona centra (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac).

Težište okruglih stolova bilo je na razmatranju sudskih postupaka zaštite maloletnih lica žrtava trgovine ljudima u cilju unapređenja efikasne i jedinstvene procedure koja će osigurati postojanje brzog i kordiniranog postupka koji štiti maloletna lica žrtve trgovine ljudima od dalje viktimizacije i obezbeđuje im odgovarajuću pomoć, odnosno da doprinese unapređenju efikasnog protoka informacija između pravosudnih i drugih državnih organa i službi uključenih u proces zaštite maloletnih lica žrtava trgovine ljudima.

Projekat je realizovan u periodu februar 2011 – maj 2011. uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.