Glyph

Osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju da reaguju na zlostavljanje i zanemarivanje

Vreme realizacije: jul 2014 – januar 2016. godine

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa međunarodnom dobrotvornom organizacijom Lumos uz finasijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kroz EIDHR program.

Opšti cilj projekta je pomoć civilnom društvu u Srbiji u borbi protiv diskriminacije dece i mladih sa smetnjama u razvoju i promocija demokratskih reformi kroz povećanje njihovog političkog učešća u ostvarivanju svojih ljudskih prava.

Specifični ciljevi projekta odnose se na:

-Onaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju radi učešća u izmeni
zakonodavstva i praksi koji ih se neposredno tiču;
-Poboljšanje profesionalnih odgovora na zlostavljanje i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju;
-Obezbeđivanje učešća dece i mladih sa smetnjama u razvoju u političkim procesima i rad na održivosti istog;
-Demonstracija kako učešće samozastupnika, profesionalaca i političara može pomoći državi da ispuni svoje međunarodne obaveze u pogledu ljudskih prava.

Ostvareni rezultati:

  • Formirana Nacionalna radna grupa za pripremu vodiča za bolje razumevanje i primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u situaciji kada se zaštita pruža detetu sa smetnjama u razvoju izradila je ”Vodič za primenu protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u odnosu na decu i mlade sa smetnjama u razvoju”.
  • Članovi samozastupničke grupe okupljene oko Kluba za zdrave promene učestvovali su i/ili organizovali ukupno 18 akcija samozastupanja na kojima su na različite načine predstavili zašto je važno da mladi sa smetnjama u razvoju govore u svoje ime i o
    temama kao što su zaštita od zlostavljanja i zanemarivanja.
  • U svrhu poboljšanja profesionalnih odgovora na zlostavljanje i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju održano je 10 treninga pod nazivom „Zaštita dece i mladih sa smetnjama u razvoju od zlostavljanja i zanemarivanja“ namenjenih multidisciplinarnim grupama profesionalaca (predstavnici obrazovnog sistema, zdravstvenog sistema, pravosuđa, sistema socijalne zaštite, udruženja građana), a u cilju unapređenja njihove prakse. Na ovim treninzima u ulozi ko-trenera uključeni su i predstavnici Kluba za zdrave promene. Na treninzima je učestvovalo ukupno 265 učesnika.
  • 26. januara 2016. godine u Beogradu održana je Završna međunarodna konferencija „Osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju da reaguju na zlostavljanje i
    zanemarivanje“. Konferenciju su organizovali Centar za prava deteta i dobrotvorna organizacija Lumos čiji je osnivač spisateljica J. K. Roling, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kroz Program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava. Konferenciji je prisustvovalo ukupno  učesnika kako iz zemlje tako i iz inostranstva.

Na konferenciji su predstavljeni:

-Najvažniji rezultati postignuti u okviru projekta „Osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju da reaguju na zlostavljanje i zanemarivanje dece“ i

-„Vodič za primenu protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u odnosu na decu i mlade sa smetnjama u razvoju“. Vodič je preveden i objavljen na engleskom, francuskom i češkom jeziku.

-Lako čitljiva brošura za decu i mlade „Niko ne sme da te povredi“- Knjiga za decu i mlade da im pomogne da razumeju šta su zlostavljanje i zanemarivanje.

  • Izveštaj o aktivnostima koje su sproveli deca i mladi sa smetnjama u razvoju okupljeni oko Kluba za zdrave promene – „Samozastupanjem do zdravih promena“.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.