Glyph

„Živeti prava deteta“

Centar za prava deteta je tokom 2012. godine realizovao projekat „Živeti prava deteta“ i to je bila poslednja godina realizacije ovog trogodišnjeg projekta u saradnji sa organizacijom Save the Children. Rezultati projekta tokom 2012. godine su sledeći:

Održana su četiri redovna godišnja sastanka Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji, od čega su dva bila u formi tematskih treninga. Na prvom treningu članovima Koalicije predstavljen je Prednacrt Zakona o pravima deteta i vođena je diskusija o načinima uključivanja dece u proces definisanja zakonskih rešenja. Takođe je bilo reči i o pripremi priloga Koalicije za Univerzalni periodični pregled. Na drugom treningu članovi Koalicije upoznati su sa značajem Opštih mera primene kao i sa osnovnim zahtevima u procesu njihovog monitoringa.

Koalicija je u 2012. godini realizovala dve akcije zastupanja. Prva koje se odnosila na pravo deteta na dostupnost obrazovanju, tj. besplatnom prevozu za svu decu, i druga akcija koja se odnosila na unapređenje mehanizama za koordinaciju aktivnostima na unapređivanju ostvarivanja prava deteta u svim oblastima.

Koalicija je pripremila prilog za UPR (Universal Periodic Review predstavlja jedinstven proces koji uključuje pregled stanja ljudskih prava svih zemalja članica UN) koji je i prosleđen Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija.

U decembru 2012. godine, Centar za prava deteta je finalizirao Situacionu analizu – dokument sačinjen prema metodologiji Save the Children. Situaciona analiza je dokument koji prikazuje stanje u oblasti prava deteta sa akcentom na postignutim promenama u prethodnom periodu, ulogama i odnosima najvažnijih aktera.

Centar za prava deteta je u saradnji sa Koalicijom za monitoring prava deteta u Srbiji izradio Izveštaj o analizi Opštih mera primene Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji. Izveštaj predstavlja rezultat procesa koji se realizovao s ciljem ispitivanja i analize koliko se Opšte mere primene Konvencije o pravima deteta sprovode u Republici Srbiji. Proces izrade izveštaja odvijao se u periodu od jula do decembra 2012. godine, a u skladu sa metodologijom razvijenom i korišćenom od strane 5 država članica Evropske unije (Italija, Rumunija, Litvanija, Velika Britanija, Švedska).

Tokom 2012. godine Republika Srbija započela je proces izrade Drugog i Trećeg periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta, konstituisanjem radne grupe 14 novembra. Član Centra kao predstavnik Koalicije za monitoring prava deteta određen je za člana Radne grupe. Nastavak rada planiran je u 2013. godini.

Tokom 2012. godine Centar je pored tri postojeće grupe dece i mladih iz Beograda, Niša, Užica uključio još dve grupe iz Vrbasa i Zrenjanina. Pet grupa dece i mladih realizovalo je ukupno 10 akcija zastupanja.

Tri grupe dece i mladih iz Beograda, Niša i Užica su pripremile „Izveštaj o stanju prava deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih“. Izveštaj je pripremljen na osnovu sprovedenog istraživanja koje je obuhvatilo 1358 dece i mladih uzrasta 12 – 18 godina, iz 10 gradova (Beograd, Niš, Užice, Vrbas, Zrenjanin, Novi Sad, Kraljevo, Zaječar, Loznica, Prijepolje). Predstavnici grupa dece i mladih su 21. decembra 2012. godine, na sastanku održanom u Kancelariji za ljudska i manjinska prava predstavili „Izveštaj o stanju prava deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih“. Takođe, na petom redovnom sastanku Odbora za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije održanom 18. decembra 2012. godine predsednica Centra za prava deteta informisala je narodne poslanike o pripremljenom izveštaju dece i mladih.

Prikupljene su informacije i analizirani efekti promena na osnovu kojih je pripremljen Izveštaj o stanju prava deteta u Srbiji.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.