Glyph

Ka pravosuđu po meri deteta u Srbiji

Vreme realizacije: mart 2015 – maj 2017. godina

Projekat se sprovodi u okviru IPA projekta – „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“ koji finansira Evropska unija, a realizuje se u partnerstvu sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-om

Projekat je usmeren ka:

– Stvaranju prеduslova za rеalizaciju procеdura kojе obеzbеđuju najbolji intеrеs dеtеta u parničnom postupku izradom smernica/instrumеnata, zalaganjem za poštovanjе učеšća dеcе kroz korišćеnjе studija/dokaza i osposobljavanjеm zaposlenih u pravosuđu i socijalnoj zaštiti;
-Stvaranju prеduslova za sprovođеnjе postupka za poboljšanjе zaštitе dеcе žrtava u krivičnom postupku, u partnеrstvu sa Pravosudnom akadеmijom, kroz organizovanjе informativnih sеsija u 92 opštine u bliskoj saradnji sa zaposlenima u UNICEF-u, konsultantima i prezenterima u informativnim sеsijama;
-Motivisanju, izgradnji kapacitеta i omogućavanju umrеžavanja pružalaca bеsplatnе pravnе pomoći u slučajеvima u vеzi kršеnja prava dеtеta u oblastima obrazovanja, zdravstvene i socijalnе zaštitе.

Tokom 2016. godine Ministarstvo pravde, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, UNICEF i Centar za prava deteta nastavili su implementaciju projekta.

Ostvareni rezultati:

 • U periodu od 22. do 26. februara održan je trening „Kako do pravosuđa po meri deteta – Učešće dece u građanskim sudskim postupcima i procena najboljeg interesa deteta“. Na treningu je 14 učesnika osnaženo za sprovođenje informativnih sesija za sudije, advokate i predstavnike centara za socijalni rad. Informativne sesije realizovane su i u partnerstvu sa Pravosudnom akademijom, a u cilju povećanja razumevanja položaja i potreba deteta u građanskim sudskim postupcima i unapređenja prakse učešća deteta u istim.
 • U periodu od 06. maja do 28. oktobra organizovana je 91 informativna sesija na temu „Kako do pravosuđa po meri deteta – učešće dece u građanskim sudskim postupcima i procena najboljeg interesa deteta“.
  Na informativnim sesijama bio je 831 učesnik i to:
  – 213 sudija osnovnih sudova
  – 46 sudija viših sudova
  – 156 sudijskih pomoćnika
  – 282 predstavnika Centara za socijalni rad
  – 104 advokata
  – 30 predstavnika drugih institucija
 • Za potrebe održavanja pomenutih informativnih sesija pripremljen je i odštampan promotivni materijal „Prava deteta u građanskim sudskim postupcima“ koji je distribuiran svim Višim i Osnovnim sudovima i centrima za socijalni rad u Srbiji.
 • U okviru projekta objavljene su i “Smernice za postupanje centara za socijalni rad u kontekstu građanskih sudskih postupaka koji se tiču prava i interesa deteta“. Njihov cilj je da stručnim licima u centrima za socijalni rad pruže oslonac za uspešno ostvarivanje procesnih uloga i zadataka koje imaju u građanskom sudskom postupku. One predstavljaju set praktičnih uputstava za rad i svojevrsne alate čijom se primenom obezbeđuje da centri za socijalni rad prepoznaju pravozaštitnu potrebu i pokrenu odgovarajuće sudske postupke, kao i da na valjan način ispune naloge suda, doprinoseći na taj način efikasnosti sudskih postupaka i pružanju delotvorne pravne zaštite pravima i interesima deteta. 
 • Kao doprinos izgradnji pravosuđa po meri deteta u Srbiji jedan deo projekta predviđa i unapređenje kapaciteta postojećih pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta, posebno u oblasti zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite. U tom smislu formirana je Mreža pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta pod koordinacijom Centra za prava deteta. U ovom momentu mreža obuhvata 36 pružalaca besplatne pravne pomoći iz raznih gradova/mesta u Srbiji. S ciljem unapređenja kapaciteta članica mreže održano je 5 treninga:

-23. maja održan je trening s ciljem upoznavanja članica sa
konceptom prava deteta i međunarodnim standardima u
ovoj oblasti. Predavačica na treningu bila je prof. dr Nevena
Petrušić.

– 24. juna s ciljem unapređenja i sticanja komunikacijskih
veština i znanja u radu sa klijentima, a s posebnim akcentom
na komunikaciju sa detetom održan je drugi trening.
Trenerica na obuci bila je Dragana Ćuk Milankov.

-26. septembra održan je trening radi jačanja kapaciteta
članica mreže o pravima i odgovornostima deteta u
obrazovnom sistemu i zaštiti od nasilja. Obuku su vodile
Biljana Lajović i Marija Petrović.

-21. i 22. novembra predstavnici mreže učestvovali su na treningu čija je tema bila Zaštita prava deteta putem strateške parnice u Moldaviji, Ukrajini i Srbiji. Cilj obuke je bio da se učesnici upozanaju sa konceptom strateške parnice na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, pro bono praksom i kako i na koji način kroz stratešku parnicu
voditi kampanju. Trening su vodili predstavnici Međunarodne mreže za prava deteta (CRIN), a u organizaciji Save the Children International.

-Od 8. do 10. decembra održan je trening radi upoznavanja članica mreže sa ulogom i nadležnostima centra za socijalni rad u građanskim
sudskim postupcima. Na treningu su učesnici imali priliku i da se upoznaju sa temom javnog zastupanja i zajednički kreiraju plan aktivnosti s ciljem promocije rada mreže i zagovaranja za besplatnu pravnu pomoć prilagođenu deci. Obuku su vodile Aleksandra Čalošević,
Ranka Vujović, Slađana Radulović i Milena Golić Ružić.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.